יציאה לפנסיה

מה הם תנאי הזכאות לפנסיית זקנה?

 • הגעת לגיל פרישה.
 • סכום הפנסיה שצברת הוא 5% מהשכר הממוצע במשק לפחות, או שצברת זכויות לפנסיה במשך 120 חודשי הפקדות לפחות.
 • לא בוצע החזר כספים בעבר.

חשוב לדעת!

אם הגשת בקשה לפנסיה, אם קיבלת קצבת נכות מהקרן למשך התקופה הקבועה בתקנון הקרן – לא תהיה לך, לשאיריך או ליורשיך זכות למשוך את ערכי הפדיון שנצברו בקרן בסכום חד פעמי.

מהו גיל הפרישה?

 • גיל הפרישה לפנסיה נקבע בהתאם לתקנון קרן הפנסיה.
 • לנשים גיל 60 ולגברים גיל 65 (ניתן להקדים לגיל 60 בהקדמת פרישה).

גיל הפרישה קבוע בתקנון קרן הפנסיה והוא עשוי להשתנות. לפיכך, מועד הפרישה המזכה בפנסיית זקנה מלאה מהקרן ייקבע לפי נוסח התקנון התקף במועד פרישתך בפועל לפי תאריך לידתך.

איך מחשבים את פנסיית הזקנה?

 • חישוב הפנסיה תלוי במשך התקופה בה הפקדת כספים לקרן ובשכר המבוטח שלך לאורך שנות החיסכון וכן בשיטת חישוב השכר הקובע.
 • כל שנת הפקדה מזכה אותך ב-2% מהשכר הקובע לפנסיה ("לעמיתי תקופת הביניים 1.6%). שיעור הקצבה המרבי עומד על 70% ("לעמיתי תקופת הביניים 56%).
 • מידע נוסף על אופן חישוב פנסיית הזקנה – מופיע באתר גילעד, בכתובת: gilad-pension.co.il

האם אפשר לדחות את הפרישה?

 • ניתן להמשיך להפקיד דמי גמולים לקרן לאחר גיל הפרישה והזכאות לפנסיה תחל במועד  בו הפסקת להפקיד  את דמי הגמולים.
 • אם בהגיעך לגיל הפרישה עמדת בתנאי הזכאות לפנסיית זקנה וטרם צברת זכות לפנסיה מרבית (70%), דחיית הפרישה והמשך ההפקדות לקרן יאפשרו לך לצבור מדי שנה 3.5% מהשכר הקובע לפנסיה.

האם אפשר להקדים את הפרישה?

 • פרישה מוקדמת אפשרית מגיל 60 אם המעסיק שמעביר עבורך הפקדות לקרן נתן הסכמתו לפרישה או אם לא מועברים בגינך דמי גמולים שוטפים לקרן.
 • אם הקדמת את פרישתך, הפנסיה שלך תהיה מופחת בהתאם למקדמי הפחתה הקבועים בתקנון.

מה קורה אם צברתי מעבר לזכאות לפנסיה מרבית?

 • אם צברת את מלוא זכויות הפנסיה לפני שהגעת לגיל פרישה (במשך 35 שנים שהם 420 חודשי הפקדות לקרן), ולאחר מכן המשכת להפקיד לקרן, יגיע לך "מענק שנים עודפות":
  סכום חד פעמי בגובה של 8.75% מהשכר הקובע עבור כל חודש עודף.
 • אם צברת 70% מהשכר הקובע לפנסיה והמשכת להפקיד לקרן דמי גמולים לאחר גיל הפרישה, דמי גמולים אלו יוחזרו לך במועד פרישתך מהקרן או לחלופין תוכל לבקש לקבלם כתוספת חודשית לפנסיה.
 • אם צברת 70% מהשכר הקובע לפנסיה ועברת את גיל פרישה, תהיה זכאי לתוספת לפנסיה, בהתאם למקדמי ההתאמה הקבועים בתקנון.

חשוב לדעת!

מענק "שנים עודפות" מחושב באופן אוטומטי על ידי הקרן ואין צורך להגיש בקשה מיוחדת לכך. לעניין "החזר דמי גמולים", ברירת המחדל הינה לקבל זאת כסכום חד פעמי, אלא אם הגשת בקשה לקבל זאת כתוספת חודשית לפנסיה. המענק והחזר דמי הגמולים עשויים להיות חייבים במס.

אם ביקשתי לקבל פנסיה, האם ניתן לקבל גם סכום חד פעמי במקביל?

כן. ניתן לקבל סכום חד פעמי בשתי דרכים:

 • היוון.
 • המרה.

הכללים לביצוע "היוון פנסיה" פנסיה הם:

 • בשיעור של עד 25%, לבחירתך.
 • לתקופה של 5 שנים.

הפנסיה שתיוותר לאחר ההיוון תופחת בהתאם להיוון שבחרת.
היוון אפשרי אם התמלאו כל התנאים הבאים:

 • יש לך זכאות לפנסיית זקנה.
 • בקשתך להיוון הגיעה אלינו לא יאוחר מיום הפרישה לפנסיית זקנה.
 • לא קיבלת פנסיית נכות בסמוך למועד פרישתך.
 • סכום פנסיית הזקנה החודשית המופחתת לאחר ההיוון עולה על 50% מהשכר הממוצע במשק.
 • תקופת החברות בקרן לפחות 20 שנה ולא עברת את גיל 70.

אפשרות נוספת לקבלת סכום חד פעמי הינה ביצוע המרה של חלק מכספי הפנסיה.
הכללים לביצוע המרה הם:

 • שיעור ההמרה לבחירתך.
 • ההמרה מבוצעת לפי נוסחת ערכי פדיון.
 • נדרש כי בקשתך להמרה תגיע אלינו לא יאוחר מיום הפרישה לפנסיית זקנה.

הפנסיה שתיוותר לאחר ההמרה תופחת בהתאם לשיעור ההמרה שבחרת.

המרה אפשרית אם התמלאו כל התנאים הבאים:

 • בקשתך להמרה הגיעה אלינו לא יאוחר מיום הפרישה לפנסיית זקנה.
 • לא קיבלת פנסיית נכות במהלך 24 החודשים לפני הפרישה בפועל ולא קיבלת פנסיית נכות במועד הגיעך לגיל פרישה. ככל ששולמה פנסיית נכות במהלך 120 החודשים לפני הפרישה, ינוכה מסכום ההמרה, סכום פנסיית הנכות ששולם בתוספת ריבית כפי הקבוע בתקנון הקרן.

מה קורה אם צברתי זכויות בכמה קרנות?

 • זכויות שנצברו ביותר מקרן פנסיה ותיקה אחת אשר עמה קיים הסדר רציפות או פנסיה תקציבית אשר נחתם עמה הסכם רציפות, יקובצו לפנסיה אחת בעת היציאה לפנסיית זקנה.
 • תשלום הפנסיה יבוצע על ידי הקרן האחרונה בה הופקדו כספים.

האם עלי להפסיק לעבוד עם קבלת הפנסיה?

לא. אם עבודתך תימשך, יהיה עליך להמציא לנו תיאום מס ולהפסיק להפקיד לקרן.

אילו מסמכים עליך להגיש לנו לצורך קבלת פנסיית זקנה?

לטופס הבקשה לקבלת פנסיית זקנה יש לצרף את המסמכים הבאים (בלעדי מסמכים אלו לא נוכל להתחיל את הטיפול בבקשתך):

מסמכים אישיים:

 • צילום תעודת זהות כולל הספח. אם תעודת זהות ביומטרית יש לצלם את שני צידי התעודה.
 • צילום תעודת זהות של בן/בת הזוג (במידה ויש).
 • במידה והינך מבקש ליהנות מפטור ממס (ככל שהדבר ניתן) ביחס לקצבה שתשולם לך, הינך מתבקש להמציא אישור פקיד שומה.
 • הצהרה לצורך חישוב תקופה כוללת – נדרש אם חודש ההפקדה הראשון לקרן היה לפני אפריל 1984 והתקופה שחלפה מחודש ההפקדה הראשון ועד תאריך היציאה לפנסיה קטנה מ-35 שנים.

מסמכים מהבנק:

 • המחאה מקורית מבוטלת או אישור ניהול חשבון מקורי וחתום על-ידי הבנק.

מסמכים מיוחדים:

 • העתק הסכם רציפות זכויות מגוף שאינו קרן ותיקה (אם קיים).
 • אישור תושבות (אם מגוריך ביישוב הזכאי להנחה בדין מגורים ביישוב ספר).

טפסים שעל המעסיק להעביר:

 • טופס הודעת מעסיק על פרישה – בגין המעסיק הפעיל (המעסיק המשלם לגילעד בסמיכות לפרישתך לפנסיה). נדרש בגין כל מעסיק פעיל.

 מסמכים נוספים עבור עובדי הוראה:

 • טופס פירוט חלקיות משרה (מכל המעסיקים שהתחלת לעבוד אצלם לפני ה 1/1/2005).
 • טופס פירוט שכר של המורה (מכל המעסיקים שעבדת אצלם בשנים 2001-2004)
 • העתקי 38 תלושי שכר בגין חודשים 1/2001 עד 2/2005.

בהעדר או באי תקינות מסמכים אלו, יבוצע חישוב לפי המידע הקיים בקרן.

מסמכים נוספים עבור עובדי אוניברסיטת בר אילן בדירוג דרגה:

 • טופס פירוט חלקיות משרה.
 • טופס דרוג דרגה חתום על ידי המעסיק.

טפסים אלו נמצאים אצל מעסיקך (ניתן לבקש טופס ריק מגילעד). בהעדר מסמכים אלו יבוצע חישוב לפי המידע הקיים בקרן.

חשוב לדעת!

חשוב להגיש את טופס הבקשה לקבלת פנסיית זקנה ואת המסמכים הנלווים שלושה חודשים לפחות לפני מועד הפרישה המתוכנן. רק הגשת כל המסמכים תאפשר לקרן לקדם את הטיפול בבקשתך.