תנאי השימוש באתר

תנאי שימוש וגלישה באתר האינטרנט

 1. הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ (להלן: "גילעד"), על כל תכניו והשירותים אשר יינתנו בו ו/או באמצעותו (להלן: "האתר"), כפופים להוראות ולתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").
 2. השימוש באתר זה, מהווה אישור מצידו של המשתמש כי קרא תנאים אלה לעיל ולהלן וכי הוא מסכים לתוכנם.
 3. תנאי השימוש באתר כללותו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם פונים ומכוונים לשני המינים כאחד.

הגבלת השימוש

 1. המידע המצוי באתר הינו רכושה הבלעדי של גילעד. אין לעשות כל שימוש במידע ו/או בנתונים המופיעים בו אלא בהסכמת גילעד. חל איסור על המשתמש להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם אי אילו מהנתונים שמקורם באתר אינטרנט זה או לקחת חלק בכל האמור לעיל, למעט הדפסה ושליפת נתונים (Download) לצורך שימוש אישי של המשתמש.
 2. כתנאי לשימוש באתר, המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר ו/או בתכניו למטרה בלתי חוקית או לכל מטרה אחרת אשר לשמה לא נועד השימוש באתר.
 3. המשתמש מאשר כי ידוע לו ששם המשתמש והסיסמה אשר ניתנו לו כרישיון גישה לאתר ולשירות האישי ניתנו לשימושו האישי בלבד, ואין למשתמש כל זכות להעביר את רישיון הגישה ללא הרשאה מראש של גילעד. גילעד לא תישא באחריות מכל סוג שהוא למידע אשר הגיע לצדדי ג' כתוצאה מפעולה ו/או מחדל של המשתמש בכל הנוגע לשמירה על רישיון הגישה.
 4. האתר מכיל נתונים ותכנים המוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות נוספות. כמו כן, האתר עצמו מהווה יצירה שלמה ולפיכך מוגן באמצעות זכויות יוצרים. אין לעשות כל פעולה שיש בה לפגוע בזכויות קנייניות אלה.

קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים          

 1. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי גילעד אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לגילעד כל שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. גילעד לא תישא בכל אחריות בגין נזק ישיר או עקיף הקשור בכל דרך שהיא למידע ו/או לשירותים המצויים באתרים אלו. גלעד אף לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המופיע באתרים המקושרים.
 2. תכנים או שירותים שהגישה אליהם הנה באמצעות האתר מוצעים למשתמש כמות שהם ("AS IS"), בלא כל התחייבות או אחריות מצד גילעד בדבר מידת ההתאמה, האמינות, האיכות, העדכון, הדיוק הכלול בו ואפשרויות השימוש בהם.

אבטחת מידע

 1. המשתמש מאשר כי ידוע לו שגילעד עושה כל פעולה סבירה כדי לשמור על סודיות המידע באתר, ולצורך כך עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים אשר תואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט. למרות האמור לעיל, השימוש באינטרנט חשוף לסיכונים הטבועים ברשת, וקיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת גילעד באמצעי אבטחה סבירים, לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא העלול להיגרם למשתמש בעקבות חדירה בלתי מורשית ו/או העברת המידע, ו/או כל שימוש אחר שיעשה במידע.

הגבלת אחריות

 1. למרות שגילעד עושה כל שביכולתה לוודא את אמינות, שלמות ורמת הדיוק של המידע הכלול באתר, ייתכן ויופיעו אי אילו דיוקים. גילעד לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים כאלה ו/או הסתמכות עליהם. גילעד שומרת על זכותה לתקן את הערכים והנתונים המספריים המפורטים באתר, אם יתברר כי החישובים ו/או הנתונים עליהם התבססו היו שונים או שגויים. התחשיבים שיימסרו במסגרת השימוש באתר יערכו על סמך הנחות מסוימות (אקטואריות ואחרות), הכפופות לשינויים. יש לראותם כנכונים רק במסגרת הנחות אלה ועל-פיהן.
 2. האתר מכיל פרטים ונתונים המשקפים את זכויות העמית בגילעד ואת ערך הכספים שנצברו בחשבונו, על פי הנתונים הידועים לגילעד והמעודכנים במערכת הממוחשבת מעת לעת.
 3. אין לראות בחישוב שנערך במערכת הממוחשבת, על סמך הנתונים האגורים בשלב זה בגילעד, כחישוב ממצה וסופי. המידע המופיע באתר כפוף לטיוב נתונים לצורך הפיכתו למידע סופי ונכון, וככזה אין להסתמך עליו.
 4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין הנתונים הרשומים בספרי גילעד ו/או בתיקו האישי של העמית – יקבעו הנתונים המופיעים בספרים ו/או בתיק האישי כאמור. בכל מקרה של סתירה בין המידע המופיע באתר לבין תקנון גילעד, יגבר בכל מקרה תקנון גילעד. 
 5. זכויות בקרן פנסיה עשויות להיות מושפעות גם מביטוח פנסיוני קודם, זכויות במקומות עבודה קודמים (לרבות זכאות לפנסיה תקציבית או משיכת פיצויי פיטורים), רציפות זכויות וכיו"ב, נתונים אשר אינם מצויים בהכרח בידי גילעד או אינם מעודכנים במערכת הממוחשבת. לפיכך, החישוב המחייב הוא זה שייערך עם התרחשות אירוע מזכה בקצבה מאת גילעד, לאחר איסוף וריכוז מלוא הנתונים הרלוונטיים המעודכנים.
 6. לצורך חישוב זכויות עמיתים הזכאים לקצבה המחושבת במלואה או בחלקה לפי שיטת הדרגות (שיטת "שכר אחרון"), דרושים נתונים בדבר רכיבי שכר ושיעור משרה, אשר אינם מצויים באופן מלא בידי גילעד. לפיכך, אין להתייחס לחישובים הנערכים ביחס לזכויות עמיתים אלה, על בסיס המידע האגור במערכת הממוחשבת של גילעד, כחישובים סופיים ומחייבים.
 7. המידע המסופק באתר אינו מהווה יעוץ כללי או פרטי ואינו מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל מבוטח. אין במידע המופיע באתר כדי להוות המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף להתייעצות עם גורמים מוסמכים רלוונטיים. גילעד לא תישא בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות אשר יקבל או יעשה המשתמש בהסתמך על המידע המסופק באתר.
 8. לכל נתון אשר יימסר לעמית במסגרת השימוש באתר עשויה להיות השפעה על הזכויות בגילעד. על כן, נבקשך לבדוק היטב את נכונות הנתונים, לרבות תאריך הלידה, המין, מועד תחילת הביטוח ופירוט ההפקדות לגילעד ולהודיע לגילעד בהקדם לגבי כל אי-התאמה, ככל שיש כזו.

כללי

 1. גילעד לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כלשהו שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר ו/או את הגישה לאתר ו/או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.
 2. לגילעד שמורה הזכות לשנות את האתר מעת לעת, לרבות הוספת שירותים ו/או גריעת שירותים ו/או שינוי תנאי השימוש או הפסקת פעילות האתר, על-פי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין.
 3. גילעד שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
 4. כל שימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותיו בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה של תנאי השימוש.
 5. על הסכם זה יחולו חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית תהא של בית המשפט המוסמך באזור תל-אביב או המרכז.