קוד אתי

רקע

חברת גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ (להלן: "גילעד" או "החברה") הינה חברה פרטית ללא מטרות רווח, המשמשת כחברת ניהול של קרן הפנסיה הוותיקה גילעד – גמלאות לעובדים דתיים (להלן: "קרן הפנסיה גילעד").
מסמך זה יפרט להלן את תמצית הערכים והעקרונות עליהם מושתת הקוד האתי של גילעד.

עקרונות יסוד

היות שהחיסכון הפנסיוני מהווה בדרך כלל את החיסכון הגדול והמשמעותי ביותר של כל אדם, אנו פועלים על מנת להבטיח ללקוחותינו ביטחון, איתנות ויציבות לטווח ארוך בכל הנוגע לכספי הפנסיה שלהם.
גילעד פועלת באופן ערכי, מקצועי ואנושי. אופני פעולה אלו מהווים את אבני היסוד החשובות ביותר העומדות בבסיס פעילותה למען לקוחותיה – עמיתים, גמלאים ומעסיקים.
החברה פועלת לקידום עסקיה ביושרה, בהוגנות ובאמינות, תוך שמירה על קיום הוראות הדין וטוהר המידות של כלל עובדיה.
למען הגשמת מטרותיה האמורות של גילעד, הוחלט על ידי הדירקטוריון והנהלת גילעד, לנסח ולקבוע מערכת כללי התנהגות הנדרשים מנושאי המשרה בחברה ומעובדיה.
מערכת כללים זו, המכונה "קוד אתי", מגבשת את הדרישות והכללים המיועדים להביא ליצירה וקיום של תרבות ארגונית ערכית, אשר תחזק הן את הקשר בין עובדי גילעד והנהלתה לבין עצמם והן תבסס יחסי אמון, אמינות ויושרה בין החברה לבין לקוחותיה, וכל הבאים עמה במגע (לרבות ספקים ונותני שירותים).
הדירקטוריון והנהלת גילעד מאמינים, כי הכללים הטמונים בקוד האתי, הנהוגים בידי עובדי גילעד ומנהליה, יקדמו ויוסיפו לשמירת הוראות הדין, להגנה על כספי קרן הפנסיה גילעד, המנוהלת על ידי גילעד, זכויות העמיתים והגמלאים, ולאמינותה של גילעד בקרב כל הבאים עמה במגע.

תמצית ערכים ועקרונות

  • אין באמור בקוד האתי משום גריעה מהוראות כל דין. כל עובדי גילעד, מנהלי וחברי הדירקטוריון שלה, מחויבים לשמירה קפדנית על כל הוראות החוק והנחית הרגולציה. הקוד האתי של גילעד מהווה נדבך נוסף המביא לידי ביטוי את השקפתנו וערכינו.
  • גילעד מקפידה על הימנעות מניגוד עניינים בין נושא משרה בחברה (כהגדרתו בחוק החברות) לבין החברה עצמה וכן על גילוי נאות בכל מקרה בו מתעורר או עשוי להתעורר ניגוד שכזה. גם על עובדי החברה, אשר אינם נמצאים בגדרי המונח "נושא משרה" בחוק החברות, יחול כלל דומה. כלומר: תחול חובת גילוי מיידי של כל עובד על כל עניין אישי שיש לו בעסק או פעולה של החברה.
  • עובדי החברה ומנהליה יימנעו מכל פעולה שיש בה ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה אישית או אחרת.
  • עובדי החברה ומנהליה לא יקבלו טובות הנאה מגורמים עסקיים עמם קשורה החברה, זאת כדי שלא תיווצר, אפילו בהיסח הדעת, מחויבות כלשהי של העובד כלפי נותן המתנה. מתנות מטעם החברה יינתנו בהתאם לאמור בקוד האתי המפורט של החברה ובכפוף לאישור מנכ"ל.
  • עובדי החברה ומנהליה מחויבים בשמירת סודותיה המסחריים והעסקיים של החברה, תוך מתן דגש מיוחד על פרטים אישיים שונים של לקוחות החברה, בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ותקנותיו.