שאלות ותשובות כלליות

דמי גמולים

מה שיעור דמי גמולים לקרן?

דמי הגמולים הינם 12% מהמשכורת החודשית – חלק מעסיק (6% תגמולים + 6% פיצויים) ו-5.5% מהמשכורת החודשית – חלק עובד. (ניתן להפקיד בשיעורים אחרים, בכפוף לאישור החברה המנהלת וההסדר התחיקתי, אולם השכר יחושב בכל מקרה בהתאם לשיעור כולל של דמי גמולים בגובה 17.5%).

מהם דמי הניהול שגובה החברה המנהלת?

החברה המנהלת אינה גובה דמי ניהול אישיים מכל חבר בקרן. לצורך ניהול הקרן, גובה החברה המנהלת, מתוך הכספים הצבורים בקרן, מדי חודש בחודשו, דמי ניהול בשיעור מקסימלי של החלק ה-12 מ-0.25%.

מה קורה בזמן הפסקת תשלום דמי גמולים?

הפסקת תשלום דמי גמולים במשך 3 חודשים ומעלה, תביא להפסקת החברות בקרן.

אם אין לחבר הסדר פנסיוני אחר המבטיח את זכויותיו במקרה נכות ואת זכויות שאיריו במקרה מוות, יישמרו זכויותיו המלאות בקרן במשך 3 חודשים מתום החודש האחרון בגינו שולמו לחבר דמי גמולים; לאחר שלושה חודשי הפסקת התשלומים:

 • המבוטח מאבד את זכאותו לפנסיית נכות.
 • אם צבר לפחות 120 חודשי ביטוח בקרן, יהיו זכאים שאריו – במקרה וילך חס וחלילה לעולמו לפני הגיעו לגיל הזכאות לפנסיה – לפנסיית שארים ואולם, הפנסיה תהיה בשיעורים הקבועים לפנסיית שאירי פנסיונר ולא בשיעורים הקבועים לפנסיית שאירי חבר פעיל.
  דוגמא: פלוני בוטח בקרן 10 שנים, הלך לעולמו בגיל 50 והשאיר אחריו אלמנה. אם במועד הפטירה היה בגדר מבוטח פעיל, אלמנתו היתה זכאית לקצבה בשיעור של 40% משכרו הקובע (כפוף לתנאים הקבועים בעניין זה בתקנון, לרבות צבירת תקופת אכשרה מתאימה), בעוד שאם בעת פטירתו היה בגדר מבוטח מוקפא (שהפסיק ביטוחו בקרן לתקופה העולה על 3 חודשים) אזי אלמנתו תהיה זכאית לקצבה בשיעור של 60% מהקצבה אותה צבר המבוטח בקרן ובמקרה דנן 60% מ-20% מהשכר הקובע ובסה"כ 12% מהשכר הקובע.
  הבהרה: האמור בדוגמא זו בא רק להבהיר את השלכות הקפאת הזכויות לעניין פנסיית שארים בלבד, ואין להסיק ממנה מסקנות כלשהן לנושאים אחרים.
 • מבוטח שהפסיק את חברותו בקרן ויחדש אותה לאחר הפסקה, יהיה זכאי לקצבה – בהתקיים אירוע מזכה – רק אם צבר תקופת אכשרה מתאימה, לפי הוראות התקנון.
 • ניתן לחדש את החברות בקרן לאחר הפסקה שלא עלתה על 24 חודשים בהם לא שולמו דמי גמולים. לאחר 24 חודשי הפסקת תשלומים, אין אפשרות לשוב ולהיות חבר פעיל בקרן.

רציפות זכויות

גילעד היא צד להסכמי רציפות זכויות פנסיה, אשר המרכזיים בהם הם ההסכם בין קרנות הפנסיה הוותיקות (מבטחים, מקפת, נתיב, קרן ביטוח לפועלי בנין, קרן ביטוח לפועלים חקלאים, קרן הגימלאות המרכזית וגילעד) ובין ממשלת ישראל בנוגע לרציפות זכויות הפנסיה של עובדים (הזכאים לפנסיה תקציבית) העוברים משירות המדינה למקום עבודה הקשור בקרנות ולהיפך; ההסכם בין קרנות הפנסיה הוותיקות ובין עצמן; ההסכם בין קרנות הפנסיה הוותיקות ובין מרכז השלטון המקומי; וההסכם בין חלק מקרנות הפנסיה הוותיקות ובין חלק מן המוסדות להשכלה גבוהה.

מבוטח חייב לדווח על קיומן של זכויות פנסיה נוספות בקרנות הפנסיה הותיקות עמן יש לגילעד הסדר רציפות. בכל מקרה, מבוטח נדרש להמציא פרטים בנדון סמוך למועד פרישתו מגילעד, על מנת שניתן יהיה לבצע חישוב נכון של הפנסיה. מאידך, הפעלת הסדר רציפות זכויות הפנסיה בין הקרנות ובין המדינה, תלוי ברצונו של המבוטח ובחתימה על הסכם רציפות פרטני. לפי המקובל כיום, יכול המבוטח לבקש להחיל עליו את הסדר הרציפות עם המדינה בכל מועד לפני קרות אירוע המזכה אותו בפנסיה.

משמעות הרציפות היא כי הקרן האחרונה היא המשלמת את כל הקצבה שצבר העמית בכל שנות עבודתו בגופים השונים ובקרנות השונות, כאשר שאר הקרנות או הגופים משתתפים בתשלום (מול הקרן האחרונה). תיאום בין הקרנות והמעסיק בפנסיה תקציבית ועבודת הניירת היא באחריות הקרנות והמעסיק כאמור.

במקרה של רציפות זכויות, איך מחשבים את הקצבה המשותפת?

כל קרן מחשבת את הקצבה שלה על פי תקנותיה.

במקרה ונצברו לזכות העמית בקרנות יותר מ-70% קצבה, תופחת הקצבה של כל קרן כך שסה"כ שיעור הקצבה יהיה 70%.

תשלום הקצבה

איך משנים כתובת או חשבון בנק?

שינוי כתובת או חשבון בנק – רק בהוראה בכתב, בהתאם להנחיות החברה המנהלת.

האם הקצבה חייבת במס הכנסה?

תשלומי הקצבה חייבים במס הכנסה, בהתאם להוראות הדין.

האם הקצבה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות?

גמלאים אשר הגיעו לגיל הפרישה (הקבוע לגבי תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות) לא ינוכו מקיצבתם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

גמלאים אשר טרם הגיעו לגיל הפרישה (הקבוע לגבי תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות) ינוכו מקצבתם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, בהתאם להוראות הדין.

האם על גימלאי למלא בכל שנה טופס 101?

בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993, נקבע כי מקבלי קצבאות מקופות גמל (לרבות קרנות פנסיה), חייבים מכוח הדין למלא טפסי 101, סמוך למועד היווצרות זכאותם לתשלום ולאחר מכן, אחת לשנה. אם לא ימולאו טפסי 101 או לא ימולאו במלואם, על קופת הגמל לנכות מן הקצבה מס בשיעור המרבי.

מתי יש לעשות תיאום מס?

כאשר לפנסיונר יש הכנסה נוספת מעבר לקצבה מגילעד, עליו לעשות תיאום מס. תיאום מס מתבצע מול פקיד השומה במס הכנסה הנמצא באזור מגורי העמית, בצירוף תלוש הקצבה ותלוש המשכורת ממקום עבודתו. על העמית להמציא לחברה המנהלת את טופס תאום המס (הנקרא "קביעת שיעור הניכוי מתשלום קצבה"). החברה המנהלת תפעל לפי הוראות פקיד השומה. גימלאי המקבל הכנסה נוספת כאמור ואינו מבצע תיאום מס, ינוכה ממנו מס הכנסה בשיעור מוגדל, בהתאם להוראות הדין.

מתי מתעדכנת הקיצבה?

הקצבה מתעדכנת בצמוד למדד, אחת לשנה במועד תשלום גימלת חודש דצמבר (או במועד תשלום תוספת יוקר), ככל שבתקופה זו המדד חיובי, בהתאם להוראות תקנון הקרן.

קצבת זקנה

קצבת זקנה מבטיחה למבוטחים בקרן, בהגיעם לגיל הפרישה, קצבה חודשית קבועה המשולמת לגמלאי לכל ימי חייו ולשאריו אחריו (בהתאם להגדרתם בתקנון הקרן, לתקופה ובשיעורים המפורטים בתקנון הקרן), בהתאם להוראות הדין ותקנון קרן הפנסיה.

אם שולמו לקרן דמי גמולים מעל 420 חודש (35 שנה), האם מגיע פיצוי?

מי ששילם לקרן דמי גמולים עבור יותר מ-420 חודש, זכאי בעת הפרישה בגיל הזכאות לתשלום חד פעמי בשיעור של 105% משכרו הקובע (כהגדרת המונח בתקנון), עבור כל 12 חודשי תשלום דמי גמולים, העודפים מעל 420 חדשים ועד שהגיע לגיל 65 לגבר / 60 לאישה; לצורך האמור לא תילקח בחשבון תקופה בה קיבל החבר פנסיית נכות.

מבוטח שהמשיך בעבודתו מעבר לגיל הפרישה לאחר שצבר לפחות 120 חודשי תשלום דמי גמולים לקרן, ובתקופה זו עבר את שיעור הקצבה של 70%, יהיה זכאי לתוספת לפנסיה או להחזר כספים חד פעמי שתחושב בגין סכומי ההפקדות של המבוטח בתקופה שלאחר הגיעו לשיעור קיצבה של 70%, בהתאם לתקנון הקרן.

האם ניתן להוון חלק מהקצבה לתשלום חד פעמי?

ניתן להוון עד 25% מקצבת הזקנה, לתקופה של חמש שנים. בתנאי שהעמית עומד בתנאים להלן :

 • קיים לזכותו ותק בקרן של 20 שנה (לפחות).
 • הגיע לגיל זכאות וזכאי לפנסיה מהקרן.
 • לא עבר את גיל 70.
 • הקצבה (לפני ההיוון) היא בסכום של לפחות 50% מהשכר הממוצע במשק.
 • הוגשה בקשה לחברה המנהלת שלושה חודשים לפני הפרישה ולא יאוחר מיום הפרישה בגיל הזכאות.
 • העמית אינו מקבל פנסיית נכות עובר לפרישתו לזקנה.

לאחר תום תקופת ההיוון חוזרת הקצבה לסכומה כפי שחושב במועד הפרישה (מעודכן בהתאם לתקנון הקרן).

כיצד משפיעות הפקדות לקרן לאחר גיל הפרישה?

מי שצבר 120 חודשי תשלום דמי גמולים, וממשיך לשלם לקרן מעבר לגיל הפרישה, ואינו מקבל פנסיית זיקנה מהקרן למרות שזכאי לכך, יהיה זכאי לתוספת של 1.5% לשנה לשיעור הפנסיה, וזאת עד למקסימום של 70% (לגבי הפקדות מעבר ל-70% ראו התייחסות לעיל).

האם ניתן להקדים את הפרישה?

בהתאם לתקנון הקרן הנוכחי, במידה שלחבר ותק של 15 שנים, יש באפשרותו לפרוש לפני גיל הפרישה בהפחתת זכויות בהתאם לתקופת ההקדמה ועל פי תקנון הקרן.

גברים ונשים יכולים לפרוש החל מגיל 60. הפרישה המוקדמת תבוצע בהסכמת החבר, המעסיק והחברה המנהלת.

מהו זמן ההודעה הדרוש לפני פרישה לקצבה?

על המבוטח ומעסיקו, להודיע בכתב לחברה המנהלת על פרישתו לפחות שלושה חודשים לפני מועד הפרישה.

כיצד אפשר לבצע משיכה (מלאה/חלקית) במקום קבלת קצבה?

לא יאוחר ממועד הפרישה בפועל, רשאי חבר בגיל הזכאות לבקש מהחברה המנהלת, להמיר את זכותו לפנסיית זקנה (באופן מלא או חלקי) בקבלת החזר כספים (כולם או חלקם, בהתאמה). החזרת הכספים חלקית תפחית את סכום הקצבה לה זכאי העמית, ובמקרה של החזרת כספים מלאה תתבטל לגמרי הזכות לקצבה. הקרן תשלם לחבר את התשלום בערכי פדיון כמוגדר בתקנון הקרן. אין החזר כספי חלקי במקרה של פרישה מוקדמת.

קצבת שארים

קצבת שארים היא קצבה חודשית לבני משפחתו, המפורטים להלן, של המבוטח או הגמלאי שנפטרו והיו תלויים בהם לפרנסתם – בן/בת זוג, ילדים עד הגיל הקבוע בתקנון/ילדים מוגבלים, והורים נתמכים, כמוגדר בתקנון הקרן.

מהם שיעורי קצבת השארים?

שיעורי קיצבת שאריםאלמן / אלמנה (*)יתום מהורה אחדיתום משני הורים קצבה מרבית ליתומים מהורה אחדקצבה מרבית ליתומים משני הוריםקצבה להורה נתמךקצבה מרבית לכל השארים (**)
שארי מבוטח פעיל (% מהשכר הקובע של החבר שנפטר)40%20%40%40%80%15% (ככל שאין לו ילדים אחרים התומכים בו)85% מהשכר הקובע של החבר שנפטר.
שארי פנסיונר (% מהקצבה של הפנסיונר שנפטר)60% (100% ב-3 החודשים הראשונים)20%40% לשני יתומים – 40% כל אחד. לשלושה יתומים ומעלה – 100% בחלוקה שווה ביניהם.30% להורה אחד ו-50% לשני הורים נתמכים. כשאין אלמנה ויתומים – 60% להורה אחד ו-80 לשני הורים. (הכל כשאין להם ילדים אחרים התומכים בהם).100% מהקצבה של החבר שנפטר.

(*) השיעורים זהים ביחס לאלמן ואלמנה.

(**) החלוקה בין השארים עד לתקרה המרבית תעשה בסדר עדיפות כדלקמן: אלמן/אלמנה; יתומים; הורים.

באילו מקרים לא מקבלים קצבת שארים?

אין זכאות לקצבת שארים כאשר המוות של המבוטח נגרם כתוצאה מתאונת עבודה, תאונת דרכים, פעולת איבה, פעולות מלחמה או מחמת תאונה המזכה את השארים בעילת תביעה בהתאם לפקודת הנזיקין. במקרים אלה יהיו השארים זכאים להלוואה (חודשית) מהקרן בגובה סכום קצבת השארים עד לבירור התביעה מול המוסדות המבטחים (ביטוח לאומי, חברת הביטוח, משרד הביטחון וכו') בכפוף לכך שהשאיר הוכר כזכאי לקצבה והגיש תביעה למוסד המבטח הרלוונטי; החזרת ההלוואה תבוצע בהתאם להוראות תקנון הקרן.

במידה שפטירת חבר בקרן נגרמה ממעשה או מחדל מכוון של שאיר, אותו השאיר אינו זכאי לקצבת שארים.

ידועים בציבור

ידוע בציבור שהוכר על ידי ערכאה משפטית מוסמכת, דינו כבן זוג לעניין תקנון הקרן.

מי נחשב לאלמנה הזכאית לקצבת שארים? (האמור בסעיף זה חל גם לגבי אלמן, בהתאמה)

אלמנת חבר היא בת הזוג של החבר שחלים לגביה: הייתה אשתו (לרבות ידועה בציבור על ידי ערכאה משפטית מוסמכת) בעת מותו, גרו ביחד וקיימו משק בית משותף עד לפטירה.

אלמנת פנסיונר היא בת הזוג של הפנסיונר שחלים לגביה: הייתה אשתו (לרבות ידועה בציבור על ידי ערכאה משפטית מוסמכת) לפחות 5 שנים לפני פטירתו וגרו ביחד וקיימו משק בית משותף עד לפטירה.

מיהו יתום הזכאי לפנסיית שארים?

ילד או ילדה של חבר/ה או פנסיונר/ית ובכלל זה ילד חורג שהיה תלוי בפרנסת המנוח (העמית/הפנסיונר), ילד מאומץ, נכד יתום שהיה תלוי בפרנסת המנוח.

עד מתי יתום זכאי לקבל קצבה?

ככלל – עד גיל 20 שנה. אם היתום בשירות סדיר בצה"ל (כולל שרות בישיבת הסדר) או בשירות לאומי – עד גיל 22 שנה. אם היתום ממשיך בלימודים בישיבה או במוסד להשכלה גבוהה – עד גיל 21 שנה.

מתי יתום זכאי לקצבת שארים מעבר לגילאים המפורטים לעיל?

כאשר היתום נחשב כ"יתום מוגבל" על פי תקנון הקרן, והוא תלוי בפרנסת המנוח (העמית/הפנסיונר) ועומד במבחנים הנוספים הקבועים בתקנון.

נפטר מבוטח לפני הפרישה, מה קורה אם אין שארים?

היורשים זכאים להחזר דמי הגמולים לפי ערך פדיון, על פי הקבוע בתקנון הקרן, בהתאם לצו ירושה או לצו קיום צוואה.

האם ניתן להמיר את תשלום פנסיית שארים לתשלום חד פעמי?

לא ניתן.

כיצד משפיע מות אחד מהשארים, על יתר השארים?

אין השפעה. מות או פקיעת זכאותו של מי מהשארים לתשלום פנסיית שארים, אינו מגדיל את חלקם או זכותם של יתר השארים שנותרו.

קצבת נכות

נכה הוא מבוטח שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו, הפיזי או הנפשי שנגרם מחמת מחלה, מום או פגיעה, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בעבודה הולמת אחרת לפי השכלתו, הכשרתו או כישוריו, למשך תקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות מיום האירוע שנגרם לנכותו. אבדן כושר עבודה של 75% ומעלה נחשב לנכות מלאה.

הקרן תשלם לנכה קצבת נכות לאחר שמיצה את ימי המחלה הצבורים לזכותו אצל המעסיק.

הזכאות לקצבת נכות נקבעת על ידי הוועדה הרפואית לקביעת נכות שליד הקרן. הוועדה הרפואית רשאית לדרוש בדיקות נוספות, חוות דעת, וכו'.

האם אני צריך להמשיך ולשלם תשלומים לקרן בזמן הנכות?

כמבואר להלן, שיעור קצבת הנכות מבוססת על שיעור הפנסיה אילו המבוטח לא לקה בנכות והמשיך בחברותו בקרן (עד לגיל 65 באיש ו-60 באשה, ולא יותר מ- 70%), כך שנכה מלא אינו חייב לשלם דמי גמולים לקרן לצורך ביטוחו ולצורך חישוב פנסיית הזקנה, ונחשב כאילו הוא ממשיך להפקיד.

יחד עם זאת, הפקדות דמי גמולים המותרים עבור נכה חלקי בתקופת פנסיית הנכות, יביאו לצירוף מקדמי השכר בגין אותם דמי גמולים שיועברו לקרן.

לנכה חלקי, חשוב להמשיך ולשלם (באופן עצמאי או באמצעות מעסיקו) לקרן בגין החלק שעליו אינו מקבל קצבת נכות, כדי לשמור על זכותו לתבוע הגדלת שיעור הנכות וכדי לשמור על מלוא זכויותיו לקצבת זקנה ושארים.

מקצבת הנכות החלקית והמלאה מנכה הקרן במקור (ככל שנדרש) עבור ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ומס הכנסה בהתאם לצורך, ועל פי הוראות הדין.

האם מי שמקבל פנסיית נכות זכאי למשוך כספים באופן הוני מן הקרן?

במידה שהקרן משלמת פנסיה (מכל סוג שהוא) לחבר או לשאריו, היא לא מחויבת בהחזר דמי גמולים. כמו כן, מי שעובר לפרישתו לזיקנה קיבל פנסיית נכות, אינו זכאי אף להוון את פנסיית הזקנה.

האם ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית לקביעת נכות שליד הקרן?

על החלטת הוועדה הרפואית שליד הקרן רשאים לערער החבר, המעסיק והחברה המנהלת, בפני הוועדה הרפואית לערעורים, המורכבת משלושה רופאים שלא השתתפו בוועדה הרפואית הראשונה. החלטת הוועדה הרפואית לערעורים בנושאים הרפואיים הינה סופית. ניתן לערער על ההחלטה בהתאם להוראות תקנון הקרן, רק לגבי שאלות משפטיות שאינן קשורות לאבחנות וממצאים רפואיים.

כיצד מחושב סכום קצבת נכות?

קצבת הנכות מחושבת על ידי מכפלת השכר הקובע (כמוגדר בתקנון הקרן), בשיעור הפנסיה (אילו המבוטח לא לקה בנכות והמשיך בחברותו בקרן עד לגיל 65 באיש ו- 60 באשה, ולא יותר מ- 70%) ובשיעור הנכות (חלקית/מלאה).

מה לא נכלל בכיסוי הביטוחי של קצבת הנכות?

תאונות עבודה, תאונות דרכים, פעולות איבה ופעולות מלחמה. במקרים אלה יהיה הנכה זכאי להלוואה (באופן חודשי) מהקרן בגובה סכום קצבת הנכות, עד לבירור התביעה מול המוסדות המבטחים (ביטוח לאומי, חברת הביטוח, משרד הביטחון וכו'(, בכפוף לכך שהוכר על ידי החברה המנהלת כנכה והגיש תביעה בעניין למוסד המבטח הרלוונטי; החזרת ההלוואה תבוצע בהתאם להוראות תקנון הקרן.

מהי קצבת הזקנה של נכה מלא שהגיע לגיל זכאות לפנסיית זקנה?

נכה המקבל קצבת נכות מלאה ימשיך לקבל את אותה הקצבה לאחר פרישתו לקצבת זקנה.

מי זכאי לתבוע קצבת נכות?

מי שבמועד הנכות היה במעמד של מבוטח פעיל, כלומר לא הפסיק את תשלומיו לשלושה חודשים רצופים, או יותר.

מבוטח שהפסיק תשלומים לקרן לתקופה של 3 חודשים (או יותר) מאבד את זכותו לתבוע קצבת נכות. על מנת לחדש את הזכאות לקצבת נכות על המבוטח לצבור תקופת אכשרה (תקופת ביטוח נוספת), בהתאם לקבוע בתקנון הקרן.

נוהל מעקב נכות (בדיקות ביקורת)

נכה יעמוד לבדיקת ביקורת רפואית מעת לעת, לפי הוראות מרכז הועדה הרפואית או הועדה הרפואית. תוצאות הבדיקה תקבענה את המשך זכאותו של הנכה לפנסיית נכות.

החברה המנהלת שולחת מדי שנה למקבלי קצבת נכות טופס הצהרה שבו מודיע הנכה על הכנסותיו כשכיר או כעצמאי. בנוסף נדרש הנכה מעת לעת בהתאם לדרישות החברה המנהלת, להמציא טופס רציפות ביטוח מהמוסד לביטוח לאומי (לשכיר) או שומה עצמית לשנה האחרונה (לעצמאי).

החברה המנהלת רשאית להפסיק את קצבת הנכות לנכה אשר לא ימציא את המסמכים הנדרשים.

האם מותר לעסוק בעבודה בתקופת קבלת פנסיית נכות?

נכה בנכות מלאה, אינו רשאי לעסוק בכל עבודה, כל עוד הוא מקבל פנסיית נכות.

נכה בנכות חלקית, אינו רשאי לעסוק בכל עבודה, מעבר לאישור הועדה הרפואית.

במידה שנכה כאמור יעסוק בעבודה בניגוד לאמור, החברה המנהלת רשאית להפסיק או להקטין את תשלום פנסיית הנכות, ועל החבר יהיה להחזיר את כל התשלומים שקיבל שלא כדין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כפי שייקבע על ידי החברה המנהלת.

האם ניתן להמיר את תשלום פנסיית הנכות לתשלום חד פעמי?

לא ניתן.