המשכת ביטוח כשכיר

מבוטח שהפסיק עבודתו במקום עבודה בו בוטח בקרן פנסיה ותיקה גילעד ,יוכל על פי הוראות התקנות, לבצע המשכת ביטוח בגילעד באמצעות מעסיקו החדש או באופן עצמאי, בכפוף לחתימתו של המבוטח על הסכם המשכת חברות, ולתנאי ההסכם והתקנות.

אילו מסמכים נדרשים בעת חידוש / המשכת ביטוח של עובד שעובר לעבוד אצל מעסיק חדש?

  • טופס ראשוני בקשת הצטרפות והמשכת חברות לעמית שכיר.
  • הודעה על סיום עבודה ממעסיק קודם.

נציג הקרן יבחן את הבקשה ויעביר הנחיות מפורטות להמשך התהליך.

מהי תקרת השכר המרבית לביטוח של עובד חדש?

משכורת מרבית לביטוח, הנקבעת על פי ממוצע משכורות מבוטחות וצמודות למדד של 12 חודשי הביטוח האחרונים המבוטחים בגילעד שקדמו לחודש המשכת החברות.

איך ניתן להגדיל את השכר המבוטח של העובד?

השכר המבוטח של עובד יכול לגדול בכפוף להוראות התקנות.

בכל שנה קלנדרית המשכורת המבוטחת יכולה לגדול בשיעור של 2% בתוספת עליית המדד.

מהו התהליך של רציפות זכויות בין קרנות הפנסיה הותיקות של "עמיתים"וקרן הפנסיה הותיקה גילעד?

בין קרנות הפנסיה הותיקות של "עמיתים" לבין גילעד קיים הסדר לרציפות זכויות בעת מעבר מקרנות הפנסיה הותיקות של "עמיתים" אל קרן הפנסיה הותיקה גילעד ולהפך.

מהו תהליך רציפות זכויות בין קרן הפנסיה הותיקה גילעד לבין פנסיה תקציבית?

רציפות הזכויות בין קרן הפנסיה הותיקה גילעד לבין פנסיה תקציבית של המדינה ושל הרשויות המקומיות, מותנית בחתימה על הסכם רציפות זכויות אישי בין העמית, המעסיק שלו בפנסיה תקציבית וקרן הפנסיה גילעד. ההסכם צריך להיחתם טרם קרות אירוע מזכה (לדוגמה: יציאה לפנסיה) ולאחר אישורו לא ניתן לבטלו. בתהליך חתימת ההסכם:

  1. על העמית לבקש מגילעד אישור על "זכויות עמית בקרן הפנסיה הותיקה של גילעד".
  2. העמית מעביר אישור זה למעסיק וחותם על בקשה לרציפות זכויות בציון תחילת תאריך הביטוח.
  3. המעסיק שולח לגילעד הסכם רציפות בששה עותקים.
  4. גילעד מאשרת ומעבירה למעסיק הסכם לחתימה.
  5. המעסיק שולח עותק הסכם חתום ע"י כל הגורמים לעמית ולגילעד.