מידע בנושא חל"ת

לאור המצב המורכב בו המשק נמצא, מעסיקים רבים מוציאים את עובדיהם לחל”ת.
כיצד על המעסיקים לנהוג כדי להימנע מצבירת חוב ומה על העובדים לעשות על מנת לשמור על זכויותיהם בקרן הפנסיה:

האם צריך להודיע לקרן הפנסיה על הפסקת התשלומים?

בהתאם להוראות חוזר "אופן הפקדת תשלומים לקופות גמל", המעסיק נדרש להודיע לקרן הפנסיה על הפסקת תשלומים בגין יציאת העובד לחל"ת ולציין מאיזה חודש מתחילה תקופת החל"ת. אם ידוע לו עד מתי תימשך תקופת החל"ת, עליו לציין את תאריך הסיום.
כל עוד לא מסתיימים יחסי עובד מעסיק, על המעסיק לדווח על כך מידי חודש.

איך מודיעים על הפסקת תשלומים?

מעסיק המחויב לדווח בממשק מעסיקים צריך לדווח בממשק על הפסקת תשלומים ולציין בסיבת ההפסקה – חל"ת.
מעסיק שאינו מחויב לדווח בממשק מעסיקים (עד 9 עובדים) מתבקש לשלוח הודעה על כך לקרן הפנסיה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: janet@gilad-pension.co.il

האם על המעסיק לשלוח לקרן הפנסיה דבר מה נוסף חוץ מהדיווח כדי שלא ייווצר לו חוב בגין אי תשלום?

המעסיק לא נדרש לשלוח שום אישור נוסף למעט הדיווח. הקרן תתעד את הודעת המעסיק ולא תחייב אותו בתשלום בגין תקופת ההודעה על החל"ת.

האם הקרן מיידעת את העמית על הפסקת התשלומים?

לאחר קבלת הדיווח מהמעסיק הקרן תשלח מכתב לעובד המאשר את קבלת ההודעה ומפרט את ההשלכות של הפסקת התשלומים על זכויות העובד.
ונבקש ליצור עמנו קשר לצורך שמירה על הזכויות.

האם העובד יפגע כתוצאה מהפסקת התשלומים, ומה האפשרויות העומדות בפניו?

במקרה של הפסקת תשלומים לתקופה העולה על חודשיים, יצטרך העובד לצבור תקופת אכשרה בגין כל ארוע מזכה דוגמת בקשה לקצבת נכות.
אם הפסקת התשלומים לקרן תעלה על 24 חודשים, העובד לא יוכל לחדש את ביטוחו בקרן.
כדי לשמור על רצף ביטוחי העובד יכול לבטח את עצמו באופן עצמאי בתקופת החל"ת.