קצבת נכות


קבלת קצבת נכות משליכה על זכויותיכם העתידיות בקרן. לפני הגשת הבקשה לקצבה כדאי לבחון את האפשרויות העומדות בפניכם.

מי זכאי לקצבת נכות?

זכאי לקצבת נכות הוא מבוטח פעיל בתכנית פנסיה מקיפה, שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע בשל מצב בריאותו והוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בעבודה הולמת אחרת במשך תקופה של למעלה מ-90 ימים רצופים.
שיעור הנכות נקבע על ידי רופא הקרן ולא על ידי כל גורם אחר, כגון המוסד לביטוח לאומי, שהכיר בזכאות המבוטח לקצבת נכות מטעמו.

הזכאות לקצבת נכות כפופה לתנאים נוספים הקבועים בתקנון הקרן:

 • המבוטח נקבע כנכה על ידי רופא הקרן.
 • נתקבל כחבר בקרן לפני גיל 55 שנה וחברה לפני גיל 50 שנה.
 • היה חבר הקרן ברציפות 12 חודשים לפחות עד לאירוע שגרם לנכותו.
 • אם נגרמה הנכות לאחר חידוש החברות בקרן, יהא אורך תקופת האכשרה כאורך תקופת ההפסקה ולא יותר מ-12 חודשים.
 • נדרשת תקופת אכשרה של 36 חודשים רצופים עד לאירוע שגרם לנכות, כאשר הנכות נגרמה עקב מום או מחלה שלקה בהם עוד לפני תחילת החברות בקרן, או בתקופה בה הופסקה החברות (אם עלתה ההפסקה על 12 חודשים).
 • הקרן פטורה מתשלום קצבת נכות, במקרה בו הנכות נגרמה מפגיעה בעבודה, תאונת דרכים וארוע המזכה בתביעה על פי פקודת הנזיקין.
 • מועד קבלת הנכות יחל לאחר שהמבוטח מיצה את ימי המחלה שנצברו לזכותו במקום עבודתו או בקרן מחלה.

מה אורך תקופת הזכאות לקצבת נכות?

תקופת הנכות המזכה בקצבת נכות נקבעת על ידי רופא הקרן ובדרך כלל לא תעלה על 24 חודשים, אלא אם רופא הקרן קבע אחרת.
שלושה חודשים לפני תום תקופה זו, באפשרותכם להגיש בקשה להארכת תקופת הזכאות אם מצבכם הרפואי אינו מאפשר עבודה מלאה או חלקית. לבקשה יש לצרף מסמכים רפואיים עדכניים.
תקופת ההכרה בנכות אינה מוארכת באופן אוטומטי.

האם עליי להמשיך לשלם דמי גמולים לקרן בזמן קבלת קצבת נכות?

מקבל קצבת נכות מלאה מהקרן אינו נדרש לשלם דמי גמולים בתקופה בה משולמת לו קצבת נכות.

מקבל קצבת נכות חלקית נדרש לשלם דמי גמולים לקרן עבור חלק המשרה שלא משולם בגינו קצבת נכות, וזאת לצורך המשך צבירת זכויות בקרן הפנסיה וכתנאי להגשת בקשה להגדלת שיעור הנכות אם תחול החמרה במצבו. על המבוטח להמשיך לשלם לקרן את דמי הגמולים כסדרם עבור חלק זה (באופן עצמאי או באמצעות המעסיק).

אי תשלום דמי הגמולים למשך תקופה העולה על 3 חודשים, או חידוש התשלום לאחר הפסקה העולה על 3 חודשים יגרמו לכך שתידרשו לצבור תקופת אכשרה (תקופה בה הביטוח למקרי נכות אינו תקף) מחודשת לנכות בגין חלק המשרה שלא בוטח. כמפורט להלן:

 • אם הפסקת הביטוח אינה עולה על 12 חודשים – יהיה צורך לצבור שוב תקופת אכשרה כאורך תקופת ההפסקה.
 • אם חלה החמרה במצבכם או אירע אירוע נכות נוסף בתקופת ההפסקה – יהיה צורך לצבור תקופת אכשרה של 36 חודשים לפחות לפני מועד הנכות שבעקבותיו ניתן יהיה לבקש להגדיל את קצבת הנכות.

במקרה של נכה המקבל קצבת נכות חלקית:

נכה הזכאי לקבל קצבת נכות חלקית מהקרן מחויב בתשלום דמי גמולים בשל חלק המשרה שבגינו איננו זכאי לקצבת נכות, וזאת כתנאי לשימור זכויותיו ולהגדלת שיעור נכותו במקרה של החמרה עתידית במצבו הבריאותי. חידוש תשלום דמי הגמולים בגין חלק המשרה האמור, מחייב בצבירת תקופות אכשרה המפורטות לעיל.

האם ניתן להשתכר ממקור אחר במקביל לקבלת קצבת נכות?

כן, ניתן. אולם:

 • אם הכנסתכם מעבודה תעלה על גובה ההכנסה המותרת, שהיא ההפרש שבין השכר הקובע לפנסיה לבין גובה קצבת הנכות, קרן הפנסיה תקזז מקצבת הנכות מחצית מההפרש.
 • קצבת אבטלה נחשבת להכנסה נוספת ותיכלל במבחן ההכנסות.
 • הקרן מבצעת אחת לשנה (ובנכות לצמיתות – אחת לשנתיים) מעקב כלכלי אחרי מקבלי קצבאות הנכות במסגרתו נבחן גובה השתכרותם ובהתאם לצורך מתבצע קיזוז מקצבת הנכות.
  אם תוכר זכאותכם לנכות, תתבקשו להגיש לקרן מדי שנה (ולגבי נכה לצמיתות – אחת לשנתיים):
  • טופס הצהרה כלכלית שבו תידרשו לפרט את הכנסותיכם.
  • טופס 106 לשנה האחרונה או תלוש חודש דצמבר המהווה תחליף לטופס 106 שנתי.
  • תלושי שכר של השנה שקדמה לשנה שבה שולמה לכם קצבת נכות לראשונה, או טופס 106 לגבי אותה שנה.
  • מהמוסד לביטוח לאומי: "אישור תקופת ביטוח ומעסיקים". אישור על קבלת דמי אבטלה, אם קיבלתם.
  • מבוטח שהפסיק עבודתו: מכתב הפסקת עבודה (טופס הפסקת יחסי עובד/מעביד) ותלוש שכר אחרון.
  • מבוטח עצמאי: במקום טופס 106 לשנה אחרונה יש להמציא שומת מס ממס הכנסה.

האם הגשת בקשה לקצבת נכות תפגע בזכאותי למשיכת כספים?

מי שקיבל קצבת נכות לא יכול למשוך כספים.

בפרישה לזקנה ניתן לבצע המרה לסכום חד פעמי בכפוף לתנאים הבאים:

חבר שקיבל מהקרן פנסיית נכות עבור חודש אחד או יותר במהלך 120 החודשים לפני הפרישה בפועל מן הקרן, יהיה זכאי להמיר את פנסיית הזקנה (במלואה או בחלקה), בתנאי שישיב לקרן את הסכומים שקיבל ממנה כפנסיית נכות, בצירוף ריבית בשיעור התשואה הכוללת הנומינלית נטו. חבר שקיבל מן הקרן פנסיית נכות במהלך 24 החודשים לפני פרישתו בפועל ממנה או חבר המקבל פנסיית נכות במועד הגיעו לגיל הקובע או לאחר מכן, לא יהיה זכאי להמיר את פנסיית הזקנה.

לכן לפני הגשת בקשה לקצבת נכות כדאי לבחון האם ברצונכם לקבל בעתיד קצבת זקנה או לממש את זכויותיכם מהקרן כסכום חד-פעמי.
בעת משיכה יקוזזו הסכומים ששולמו כקצבת נכות.

כיצד מגישים טופס בקשה לקבלת קצבת נכות?

את טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים ניתן למצוא כאן.
את המסמכים ניתן להגיש:

 • במשרדי הקרן או בדואר: מגדל הכשרת היישוב, ז'בוטינסקי 9 בני ברק. מיקוד 5126417
 • במייל: support@gilad-pension.co.il

הטיפול בבקשתכם יחל רק עם קבלת מלוא הטפסים הנדרשים.
מועד הגשת הבקשה ייחשב למועד בו הושלמו כל המסמכים לצורך קביעת תקופת התשלום רטרואקטיבית. כלומר, קצבת הנכות תשולם רק בגין תקופה של חצי שנה רטרואקטיבית ממועד השלמת כל המסמכים.
לאחר הגשת המסמכים, יארך הטיפול בדרך כלל כ-90 ימים.

מתי מתחילה זכאותי לקבלת קצבת נכות?

מועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת נכות הוא המאוחר מהבאים:

 • מועד הנכות כפי שנקבע על ידי רופא הקרן.
 • מועד מיצוי ימי המחלה הצבורים לזכותך ממקום עבודתך.

לא תשולם למבוטח קצבת נכות בעד תקופה העולה על שישה חודשים שלפני מועד הגשת הבקשה לקבלת קצבת הנכות.

האם ניתן לערער על החלטת רופא הקרן?

כן. ערר על החלטת רופא הקרן נדון בפני הוועדה הרפואית לעררים. את הערר ניתן להגיש בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת רופא הקרן.

במהלך הערר יכולה הוועדה הרפואית לעררים לקבל כל החלטה בנוגע למצבכם הרפואי ולהיקף זכאותכם לקצבת נכות כתוצאה מכך. לעניין זה, רשאית הוועדה להגדיל או להפחית את שיעורי הנכות שקבע רופא הקרן או לקבוע כי הנכות נובעת מאירוע המזכה בתגמול או בפיצוי ממקור אחר.
לתשומת ליבכם, הקרן עשויה לדרוש החזר של כספים ששולמו לכם בגין קצבאות הנכות שזכאותם התבטלה בעקבות החלטת הוועדה הרפואית לעררים.

האם חלה התיישנות על תביעה לתשלום קצבת נכות?

בקשה לקבלת קצבת נכות חייבת להיות מוגשת לקרן בתוך תקופת ההתיישנות הקבועה בדין הכללי. נכון לחודש ינואר 2021 תקופת ההתיישנות היא שבע שנים ממועד אירוע הנכות.
בהתאם לתקנון, לא תשולם קצבת נכות בעד תקופה העולה על שישה חודשים שלפני מועד הגשת הבקשה לקבלת קצבת נכות.
לתשומת לבכם, מרוץ ההתיישנות לגבי כל תביעת זכות מקרן הפנסיה כפוף לדין הכללי, אלא אם קיימת הוראת תקנון מיוחדת בעניין אותה זכות.