מסגרת כללית של היערכות גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיים

גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ ("גילעד"), מנהלת את השקעות קרן הפנסיה, בין היתר באמצעות מתן אשראי. להלן במסמך זה, מידע בנוגע למסגרת הכללית של היערכות גילעד לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיים, בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 7-9-2009 "טיפול בחובות בעייתיים ופעולות גופים מוסדיים לגביית חוב", שפרסם הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, כדלקמן:

  1. גילעד קבעה נהלים המסדירים את התהליך השוטף שמקיימת גילעד להערכת מצב חוב, איתור וסיווג חובות כחובות בעייתיים – תוך הבחנה בין שלושת הקבוצות: חוב בהשגחה מיוחדת, חוב בפיגור וחוב מסופק – וכן סדר הטיפול בחובות אלו, פעולות לגביית חוב בעייתי ועקרונות להסדר חוב.
  2. גילעד מינתה "מרכז חובות בעייתיים" לכל תחום של העמדת אשראי.
  3. מרכזי חובות בעייתיים מבצעים הערכת מצב חוב, של החובות הבעייתיים, באופן שוטף – לפחות אחת לרבעון. כמו כן מבוצעת הערכת מצב חוב באופן מיידי – לגבי חוב שזוהה כבעייתי (כאשר מתעוררים שינויים במצבו הפיננסי של לווה ובכושר הפירעון של החוב שלו).
  4. מרכזי חובות הבעייתים מדווחים לוועדת ההשקעות, באופן תקופתי, לפחות אחת לרבעון, באשר למצב החוב בגילעד, תוך התייחסות למצב החובות הבעייתיים והסיווג שניתן להם, להתפתחות בהן, צעדים שננקטו.
  5. לאחר זיהוי חוב בעייתי, נדרשת ועדת ההשקעות של גילעד להחליט על צעדים לגבייתו.