מיסוי קצבאות וטופס 101

גמלאי/ת יקר/ה שלום רב,

על פי תקנות מס הכנסה, חובה על מקבלי גמלה להעביר בתחילת כל שנה טופס 101 (כרטיס עובד) לקרן הפנסיה המשלמת.

בנוסף, אם קיימת הכנסה נוספת (שכר עבודה או פנסיה ממקור אחר שאינו ביטוח לאומי) בשנת המס המדווחת, באפשרותך לבחור אם לקבל את הטבות המס בגין ההכנסה מ"גילעד", או בגין ההכנסה האחרת. אם תמציא/י טופס תאום מס מפקיד שומה, גובה המס שינוכה יהיה בהתאם.

למילוי טופס 101 בצורה תקינה, השפעה ישירה על גמלתך. לכן נבקשך לקרוא את כל הדגשים ולמלא את הטופס באופן תקין. אי מילוי הטופס באופן תקין, יגרום לניכוי מס מקסימלי ולאי קבלת הטבות מס (אשר ייתכן וקיימת זכאות לקבלן).

מילוי טופס 101 דיגיטלי

  • למילוי טופס 101 באופן דיגיטלי – יש להקיש כאן >>
  • למסמך הסבר בנושא מילוי טופס 101 באופן דיגיטלי – יש להקיש כאן >>
  • סרטון הדרכה בנושא מילוי טופס 101 באופן דיגיטלי:

פטור גמלאים

החל מגיל 62 לאשה וגיל 67 לגבר, ניתן לבקש מפקיד שומה פטור על הקצבה לפי סעיף 9א' לפקודת מס הכנסה.

פטור זה רלוונטי למי אשר לא ניצל את מלוא הפטור על הפיצויים בעת פרישתו, או לא ניצל את מלוא הפטור בהיוון קצבה בפטור ממס. בהיעדר אישור פקיד שומה, יינתן ה"פטור הנוסף"  (החל מ-1/2020: 17% מתקרת "קצבה מזכה"), רק למי שזו הכנסתו היחידה מקצבה ואשר המציא לקרן הצהרה, כי אין בכוונתו להוון סכומים מקופת גמל או ממעסיק בפטור ממס (הצהרה על גבי טופס 161ח או טופס 161י, לפי העניין. טפסים אלו מצורפים להלן).