משיכת כספים

מי רשאי להגיש בקשה למשיכת כספים מהקרן?

 • העמית.
 • שאיריו (אם לא קיימת זכאות לקצבת שאירים) או יורשיו של עמית שנפטר.
 • מיופה כוח – במקרים בהם העמית שוהה בחו"ל או אינו כשיר בריאותית להגיש בקשה למשיכת כספים.
 • אפוטרופוס על רכושו של זכאי למשיכת הכספים.

שימו לב: שאירי פנסיונר אינם זכאים למשיכת כספים אלא רק לתשלום קצבת שאירים בכפוף לתנאים הקבועים בתקנון.

מהם תנאי הזכאות למשיכת כספים?

זכאותכם למשיכת כספים תיקבע בהתמלא כל התנאים הבאים:

 • אינכם מקבלים קצבת זקנה מהקרן.
 • לא קיבלתם קצבת נכות מהקרן.
 • נותקו יחסי העבודה ביניכם לבין המעסיק האחרון שביטח אתכם בקרן.
 • אין בקרן רישום על חוב, הלוואה, או עיקולים על שמכם.
 • אין רציפות זכויות בין הקרן לבין פנסיה תקציבית מהמדינה, מרשות מקומית, או מכל גוף אחר עמו לקרן יש הסכם רציפות זכויות חתום.

מה התהליך שעליי לבצע בהתאם לסכום שצברתי?

 • עמיתים בקרן עם צבור סכום של עד 8,145 ₪ (הסכום מתעדכן מעת לעת בהתאם להוראות הדין. הסכום מעודכן נכון לתאריך 01.01.2020) רשאים למשוך את הכספים ללא טפסים נלווים. יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות. לאחר אימות ובדיקת זכאות, תישלח אליכם המחאה. לחלופין ניתן לבקש לקבל את הכסף בהעברה בנקאית. לשם כך נדרש להמציא אסמכתא של פרטי חשבון.
 • בקשה למשיכת כספים בסכום העולה על 100,000 ₪ מחייבת חתימה על טופס הבקשה בפני נציג הקרן.
 • את טפסי הבקשה והמסמכים הנלווים ניתן למצוא בעמוד – טפסים להורדה.

האם אחויב במס בשל משיכת הכספים?

על פי הוראות הדין, ייתכן שמשיכת כספים מקרן הפנסיה בסכום שמעל 8,145 ₪ (הסכום מתעדכן מעת לעת בהתאם להוראות הדין. הסכום מעודכן נכון לתאריך 01.01.2020), תהיה כרוכה בחיובי מס.

דמי הגמולים מחולקים לרכיבי תגמולים ופיצויים וקיימת הבחנה בין מיסוי כספי התגמולים למיסוי כספי הפיצויים.

המס במקור החל על כספי התגמולים הוא 35% ואילו המס המירבי על כספי הפיצויים הוא בשיעור של 47% נכון לשנת 2017.

במשיכת כספי תגמולים שהופקדו לקרן עד לתאריך 31.12.1999, מבוטח יוכל לקבל פטור ממס, אם הוא עומד באחד מהקריטריונים הבאים:

 • המבוטח לא עבד כשכיר במשך 6 חודשים רצופים מיום עזיבת מקום העבודה האחרון שהפקיד עבורו כספים בקרן.
 • המבוטח מעל גיל 60.

משיכת כספי תגמולים שהופקדו לקרן החל מתאריך 1.1.2000, חייבת בניכוי מס במקור, בשיעור של 35%, או המס השולי של המבוטח, לפי הגבוה מבין השניים.

ניתן לפנות לשירות לקוחות לצורך בדיקת זכאות לפטור מניכוי מס.

אם אתם זכאים להחזר מס לאחר קבלת התשלום מהקרן, עליכם לפנות למס הכנסה שיבצע עבורכם את ההחזר.

במקרים המתאימים תופנו לרשויות המס לצורך קבלת אישור מפקיד שומה על גובה המס שעליכם לשלם.

אילו מסמכים עלי להגיש לצורך ביצוע משיכת הכספים מהקרן?

 1. טופס בקשה למשיכת כספים חתום על ידכם.
 2. צילום תעודת זהות כולל הספח, או צילום דרכון בתוקף. אם תעודת הזהות ביומטרית, יש לצלם את שני צידי התעודה. 
  במשיכה מעל 100,000 ₪, נדרש אימות נציג הקרן.
 3. המחאה מקורית מבוטלת או אישור ניהול חשבון מקורי וחתום על ידי הבנק.
 4. אם ברצונכם למשוך כספים לפני שחלפו ארבעה חודשים מהפסקת עבודתכם, יש להמציא לקרן אישור שחרור פיצויים מהמעסיק.
 5. אם אתם עמיתים פעילים בקרן – יש לצרף אישור הפסקת עבודה מהמעסיק האחרון שביטח אתכם בקרן.
 6. ביטול עיקול (אם קיים).
 7. צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה (בעת משיכת כספים ע"י שאירים או יורשים).

מי נחשב כיורש?

מי שרשום כיורש על פי צו ירושה של המבוטח שנפטר, או על פי צו קיום צוואה.

מה הם תנאי הזכאות למשיכת כספים על ידי יורש?

ערכי הפדיון ישולמו ליורשי מבוטח שנפטר בסכום חד פעמי, בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 • המבוטח צבר זכויות בתכנית יסוד בלבד.
 • במועד הפטירה המבוטח לא היה זכאי לקבלת קצבת נכות מקרן הפנסיה או קרן ותיקה אחרת שבהסדר ולא הותיר אחריו שאירים.

אילו מסמכים עליך להגיש לנו למשיכת כספים על ידי יורש?

 1. טופס בקשה למשיכת כספים, חתום על ידי כל אחד מהיורשים. במשיכה מעל 100,000 ₪ יש לחתום בפני נציג הקרן.
 2. המחאה מקורית מבוטלת, או אישור ניהול חשבון מקורי וחתום על ידי הבנק. 
 3. צילום תעודת זהות כולל הספח, או צילום דרכון בתוקף לתושב זר. אם תעודת הזהות ביומטרית, יש לצלם את שני צידי התעודה.
 4. אם מועד הפטירה אירע בארבעה חודשים האחרונים בעוד הנפטר/ת פעיל/ה בקרן – יש להמציא לקרן אישור שחרור פיצויים מהמעסיק.
 5. תעודת פטירה.
 6. צוואה וצו קיום צוואה, או צו ירושה.
 7. אישורים רלוונטיים לצרכי מס / הנחיות פקיד שומה.
 8. במקרה של משיכת כספים על ידי אפוטרופוס: מינוי צו אפוטרופוס בתוקף, הצו יכול להיות כללי או לרכוש.