קצבת שאירים לפנסיונר

קצבת שאירי פנסיונר היא קצבה חודשית המשולמת לשאיריו של פנסיונר/ית שנפטר/ה העומדים בתנאי הזכאות לקבלת קצבת שאירים.

מה הם תנאי הזכאות לקבלת קצבת שאירי פנסיונר?

 1. על הפונה לעמוד בהגדרות שאיר פנסיונר על פי התקנון, כמפורט בהמשך.
 2. הגשת בקשה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים.

מי זכאי לקצבת שאירים?

 1. בן/בת זוג שהם אלמן/אלמנה בהתאם להגדרה 
 2. ילד עד גיל 20 שנה. אם הוא בשירות סדיר בצה"ל (כולל ישיבת הסדר ושירות לאומי), עד גיל 22. אם הינו בישיבה או במוסד להשכלה גבוהה, עד גיל 21.
 3. ילד מעל גיל 20 שאינו מסוגל לפרנס את עצמו מסיבה בריאותית כפי שמפורט בתקנון הקרן.
 4. הורים שאינם עומדים ברשות עצמם וכל פרנסתם היתה על המנוח.

מי נחשב לאלמן או אלמנה הזכאים לקצבת שאירים פנסיונר?

אלמנת פנסיונר: מי שהייתה אשתו של פנסיונר לפני הגיעו לגיל הזכאות לקבלת פנסיית זקנה מהקרן ולפחות שנה אחת רצופה לפני פטירתו, גרה עמו וקיימה עמו משק בית משותף עד לפטירתו, או מי שהוכרה כידועה בציבור כאשתו על ידי ערכאה משפטית מוסמכת וגרה עמו וקיימה עמו משק בית משותף לפני הגיעו לגיל הזכאות לקבלת פנסיית זקנה מהקרן ולפחות שנה אחת רצופה לפני פטירתו. וכן מי שהייתה אשתו של פנסיונר או הוכרה כידועה בציבור כאשתו לאחר הגיעו לגיל הזכאות לקבלת פנסיית זקנה מהקרן , גרה עמו וקיימה עמו משק בית משותף עד לפטירתו ובמשך שנתיים לפחות, ובתנאי שבמועד פטירתו הגיעה בעצמה לגיל הזכאות לקבלת פנסיית זקנה מהקרן .

אלמן פנסיונרית: מי שהיה בעלה של פנסיונרית לפני הגיעה לגיל הזכאות לקבלת פנסיית זקנה מהקרן ולפחות שנה אחת רצופה לפני פטירתה גר עימה וקיים עימה משק בית משותף עד לפטירתה, או מי שהוכר כידוע בציבור כב עלה על ידי ערכאה משפטית מוסמכת וגר עמה וקיים עמה משק בית משותף לפני הגיעה לגיל הזכאות לקבלת פנסיית זקנה מהקרן ולפחות שנה אחת רצופה לפני פטירתה. וכן מי שהיה בעלה של פנסיונרית או הוכר כידוע בציבור כבעלה לאחר הגיעה לגיל הזכאות לקבלת פנסיית זקנה מהקרן , גר עמה וקיים עמה משק בית משותף עד לפטירתה ובמשך שנתיים לפחות, ובתנאי שבמועד פטירתה הגיע בעצמו לגיל הזכאות לקבלת פנסיית זקנה מהקרן .

מהו שיעור קצבת שאירי פנסיונר?

שאיריו של פנסיונר שנפטר יהיו זכאים לקצבת שאירים בשיעור קבוע מהקצבה האחרונה ששולמה לפנסיונר, כמפורט להלן:

 • אלמן/ה – 60% מהקצבה (בשלשת החודשים הראשונים תשולם קצבה בשיעור 100% מהקצבה)
 • יתום – 20% מהקצבה
 • יתום משני הוריו – 40% מהקצבה
 • הורה נתמך (של המנוח/ה או של בן/ת הזוג) – 30% מהקצבה

סך כל הקצבאות לשאירים לא יעלה על 100% מהקצבה.

האם חלה התיישנות על תביעה לתשלום קצבת שאירים?

הגשת בקשה לקבלת קצבת שאירים תיעשה על ידי השאיר הזכאי בסמוך לאחר פטירת המבוטח/פנסיונר.
הגשת בקשה לקצבת שאירים שתוגש לקרן לאחר תום תקופת ההתיישנות, תזכה בקצבה רטרואקטיבית לתקופה שלא תעלה על תקופת ההתיישנות הקבועה בדין הכללי (נכון לינואר 2021, תקופת ההתיישנות היא שבע שנים ממועד הפטירה).
לתשומת לבכם, מרוץ ההתיישנות לגבי כל תביעת זכות מקרן הפנסיה כפוף לדין הכללי, אלא אם קיימת הוראת תקנון מיוחדת בעניין אותה זכות.

קצבת שאירים למבוטח

קצבת שאירים היא קצבה חודשית המשולמת לשאיריו של המבוטח/ת שנפטר/ה.

שאירי מבוטח/ת בתוכנית פנסיה מקיפה זכאים לקצבת שאירים מהקרן בכפוף לתנאים המפורטים מטה.
שאירי מבוטח/ת בתוכנית פנסיית יסוד אינם זכאים לקצבת שאירים. במקרה זה יהיו יורשיו של המבוטח זכאים לזכויות שנצברו בקרן בסכום חד פעמי בכפוף להגשת בקשה למשיכת כספים ולהצגת צו ירושה או צו קיום צוואה.

מי מוגדר כמבוטח/ת?

מי שהתקיימו לגביו כל התנאים הבאים:

 1. הצטרף/ה לקרן בהתאם להוראות התקנון.
 2. רשומים לזכותו/ה בקרן חודשי ביטוח.
 3. מי שאיננו/ה פנסיונר/ית המקבל קצבת זקנה מהקרן.

מתי קיימת זכאות לקצבת שאירי מבוטח/ת?

חבר שנפטר לפני גיל 65 בגבר, 60 באישה, יהיו שאיריו זכאים לפנסיית שאירים, בהתמלא התנאים המצטברים הבאים :

 • התקבל כחבר בקרן לפני גיל 55 שנה. חברה לפני גיל 50 שנה.
 • שולמו דמי גמולים עד לפטירתו ברציפות 12 חודשים לפחות והיה חבר בקרן ברציפות 12 חודשים לפחות לפני פטירתו. בחבר מוקפא (מי שלא שילם דמי גמולים 3 חודשים לפחות), שולמו דמי גמולים 120 חודשים לפחות.
 • עמידה בתקופת אכשרה כאשר החבר נפטר עקב מום או מחלה שלקה בהם לפני הצטרפותו או חידוש חברותו בקרן, כמפורט בסעיף 29 לתקנון.
 • הפטירה לא נגרמה מפגיעה בעבודה, פעולת איבה או מלחמה, תאונת דרכים או ארוע המזכה בתביעה על פי פקודת הנזיקין.

מי זכאי לקצבת שאירי מבוטח?

 1. בן/בת זוג שהם אלמן/אלמנה בהתאם להגדרה.
 2. ילד עד גיל 20 שנה. אם הוא בשירות סדיר בצה"ל (כולל ישיבת הסדר ושירות לאומי), עד גיל 22. אם הינו בישיבה או במוסד להשכלה גבוהה, עד גיל 21.
 3. ילד מעל גיל 20 שאינו מסוגל לפרנס את עצמו מסיבה בריאותית כפי שמפורט בתקנון הקרן.
 4. הורים שאינם עומדים ברשות עצמם וכל פרנסתם היתה על המנוח.

מי נחשב לאלמן חבר או אלמנת חבר הזכאים לקצבת שאירי חבר?

אלמנת חבר: מי שהיתה אשתו של חבר בעת מותו, גרה עמו וקיימה עמו משק בית משותף עד לפטירתו ובלבד שגרה עמו לפחות שנה אחת רצופה עד לפטירתו או שגרה עמו במועד פטירתו ויש להם ילד משותף, או מי שהוכרה כידועה בציבור כאשתו על ידי ערכאה משפטית מוסמכת וגרה עמו וקיימה עמו משק בית משותף עד לפטירתו ובלבד שגרה עמו לפחות שנה אחת רצופה עד לפטירתו או שגרה עמו במועד פטירתו ויש להם ילד משותף . לעניין תקופת המגורים תובא בחשבון גם תקופה בשלה חויב המבוטח בתשלום מזונותיה של בת הזוג לפי פסק דין של ערכאה שיפוטית מוסמכת.

אלמן חברה: מי שהיה בעלה של חברה בעת מותה, גר איתה וקיים עמ ה משק בית משותף עד לפטירתה ובלבד שגר עמה לפחות שנה אחת רצופה עד לפטירתה או שגר עמה במועד פטירתה ויש להם ילד משותף או מי שהוכר כידוע בציבור כבעלה על ידי ערכאה משפטית מוסמכת וגר עמה במועד פטירתה וקיים עמה משק בית משותף עד לפטירתה ובלבד שגר עמה לפחות שנה אחת רצופה עד לפטירתה או שגר עמה במועד פטירתה ויש להם ילד משותף. לעניין תקופת המגורים תובא בחשבון גם תקופה בשלה חויבה המבוטחת בתשלום מזונותיו של בן הזוג לפי פסק דין של ערכאה שיפוטית מוסמכת.

מהו שיעור קצבת שאירי חבר?

שאיריו של פנסיונר שנפטר יהיו זכאים לקצבת שאירים בשיעור קבוע מהשכר הקובע של החבר שנפטר, כמפורט להלן:

 • אלמן/ה – 40% מהשכר הקובע
 • יתום – 20%
 • יתום משני הוריו – 40%
 • הורה נתמך (של המנוח/ה או של בן/ת הזוג) – 15%

סך כל הקצבאות לשאירים לא יעלה על 85% מהשכר הקובע.

האם ניתן לקבל תשלום בסכום חד פעמי במקום קבלת קצבת שאירים?

 • לא ניתן לוותר על הזכות לקבלת קצבת שאירים.
 • במקרים בהם אין (ולא היו) שאירים הזכאים לקבל קצבת שאירים, ישולם ערך הפדיון ליורשים.

כיצד מגישים טופס בקשה לקבלת קצבת שאירים?

את טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים ניתן למצוא כאן.
את המסמכים ניתן להגיש:

 • במשרדי הקרן או בדואר: בית נח, בן גוריון 38, פינת ז'בוטינסקי 155, רמת גן 5257354
 • במייל: sherut@gilad-pension.co.il

הטיפול בבקשתכם יחל רק עם קבלת מלוא הטפסים הנדרשים.