מדיניות השקעות אחראיות

שיקולי השקעה הנוגעים להיבטי ESG

במסגרת מדיניות ההשקעות של קרן הפנסיה גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ (להלן החברה) נלקחים בחשבון, בנוסף לשיקולי ההשקעה השונים גם שיקולים סביבתיים, חברתיים והיבטי ממשל תאגידי (Environmental, Social, and Governance), בהתאם להוראות סעיף 11(ג) לקודקס הרגולציה, וכן לשיקולים הקשורים לסיכונים מתפתחים מהותיים (כגון סיכוני סייבר וסיכונים טכנולוגיים) (להלן יחד: "ESG") והכל, כפי שיפורט בתמצית להלן: 

 1. החברה מנהלת את השקעותיה באמונה ובשקידה במטרה להשיג את התשואה המיטבית ביותר עבור עמיתיה וזאת תוך התייחסות למכלול רחב של היבטים, ביניהם: היבטים כלכליים ועסקיים, היבטי ניהול סיכונים, היבטים תפעוליים, היבטים מיסויים, היבטים רגולטורים, והיבטיESG . מכלול ההיבטים האמורים יקבלו ביטוי ביישום מדיניות ההשקעות כאשר כל אחד מהשיקולים האמורים (ושיקולים נוספים, ככל שיהיו) ישתקלל עם יתר השיקולים האחרים בהתאם לעוצמתו וחשיבותו ביחס לעסקה הקונקרטית ומתוך ראייה כללית רחבה של ההשקעות המנוהלות על ידי החברה.  
 1. ככלל, החברה רואה חשיבות בביצוע השקעות המתחשבות בשיקוליESG  והיא תביא שיקולים אלה בחשבון בטרם תתבצע החלטות השקעה. שיקולי ESG הינם רבים כאשר קיימת נבדלות בין השיקולים השונים והמשקל שיש לתת להם ביחס להשקעות השונות הנבחנות. שיקולים אלה יילקחו בחשבון הן מבחינה איכותית והן מבחינת המשקל שיש לתת להם, וזאת לצד הערך הכלכלי הטמון בביצוע ההשקעה.
 1. החברה מאמינה כי להשקעות ESG היכולת להניע תהליכים סביבתיים וחברתיים חיוביים, זאת לצד ניהול סיכונים והזדמנויות השקעה טובות. יחד עם זאת יובהר, כי להערכת  החברה, מדובר בתהליכים ובמגמות אשר התפתחותם, התגבשותם ויישומם אורכים זמן ותלויים, בין היתר, בצדדים שלישיים כגון התאגידים השונים ומידת השקיפות הנהוגה על ידם.

השקעות סחירות

 1. החברה ו/או מנהל ההשקעות החיצוני של החברה, התקשרו  עם יועץ  חיצוני  אשר בעלת יכולת ניתוח חברות לפי מתודולוגיית ESG (להלן: "יועץ ה-ESG") תוך הפרדה בין יועץ ESG לחברות מקומיות ויועץ ESG לחברות זרות. יועצי  ה-ESG מספקים לחברה דוחות ביחס לתאגידים סחירים אשר ניירות הערך שלהם מוחזקים כיום על ידי החברה וכן ביחס לתאגידים אשר החברה שוקלת לרכוש/ להשקיע. הערכת החברות על ידי יועצי ה-ESG מתבססת על פי מתודולוגיה סדורה הכוללת בחינה של מדיניות ואופן הניהול והדיווח, בעשרות פרמטרים, במטרה להציג תמונה שלמה בנושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי, ואשר מעניקה תמונה רחבה של הסיכונים הגלומים בתאגידים הנבחנים. במסגרת דוחות ESG שמתקבלים, ניתן, בין היתר, ביטוי מעבר להיבטי ESG קלאסיים, גם למעורבות בפעילויות שנויות במחלוקת, הערכות לסיכוני שינויי אקלים, מעקב שוטף על אירועים חריגים, הערכת חומרתם, ואופן תגובת החברה וכן פיתוח שירותים ומוצרים בני קיימא על פי יעדי הפיתוח של האו"ם (Sustainable Development Goal). 
 1. בנוסף, ולצורך השלמת התמונה ובחינה מדוקדקת של רמת הממשל התאגידי בחברות ישראליות בהן החברה משקיעה, התקשרה החברה ו/או מנהל ההשקעות החיצוני של החברה, עם חברת יועץ אשר עוסק בנושאי ממשל תאגידי (להלן: "יועץ הממשל התאגידי"). יועץ הממשל התאגידי מספק תמונה מהימנה המאפשרת לחברה להעריך את רמת הסיכון הפוטנציאלית של מנפיק בתחום הממשל התאגידי. יועץ הממשל התאגידי עושה שימוש במודל המבוסס, בין היתר, על בחינה סטטיסטית הנותן ביטוי לפרמטרים שונים על בסיס דרגות חשיבות משתנות, ביניהם: מבנה הדירקטוריון; איכות והיקפי העבודה של ביקורת הפנים ורואה החשבון המבקר; שקיפות מול משקיעים; מדיניות התגמול בתאגיד וכיו"ב. הדו"ח שמתקבל כולל ציון המשקף את שקלול הפרמטרים כאמור כאשר הוא כולל פירוט ביחס לנקודות החולשה והחוזקה של כל מנפיק.
 1. מנהלי ההשקעות בחברה ו/או אצל מנהל ההשקעות החיצוני, העוסקים בתחומי ההשקעה מחויבים להביא בחשבון את השיקולים השונים העולים מהדוחות, יחד עם יתר שיקולי ההשקעה והכדאיות הכלכלית הטמונה בה. ככלל, החברה תשאף להשקיע בתאגידים בעלי דירוג ESG גבוה. במקרה בו החברה או מנהל ההשקעות החיצוני מעוניינים להשקיע בחברה בקבוצת הדירוג הנמוכה ביותר במודל ESG ו או ממשל תאגידי, ההשקעה תאושר ע"י מנהל אגף השקעות בצירוף מסמך הנמקה התומך בהחלטה.

השקעות לא סחירות

 1. ביחס להשקעות לא סחירות החברה גיבשה שאלון מנחה לבדיקת נאותות אשר מטרתו לתת את הדעת בדומה לאמור ביחס להשקעות סחירות להיבטי ESG מגוונים תוך מתן משקל שונה לכל רכיב בהתאם לתחום פעילות החברה הנבחנת ואתגריה העיקריים ובהתאם לשיקול דעת מנהלי ההשקעות הרלוונטיים.  מטרת השאלון לספק תמונה מלאה בדבר יישום שיקולי ESG בפעילות החברות האמורות כך שניתן יהיה לקבל החלטת השקעה על בסיס הנתונים שיתקבלו וינותחו על ידי מנהלי ההשקעות טרם קבלת החלטת השקעה וזאת לצד שיקולים כלכליים, עסקיים, מיסויים ואחרים. על בסיס המענה שיינתן לשאלון, יבחנו מנהלי ההשקעות את הצורך בקבלת פרטים ואסמכתאות נוספות ביחס לממצאים שנמצאו. במסגרת המענה לשאלון וניתוחו יינתן מתן משקל שונה לכל רכיב בהתאם למהותיותו כפונקציה של תחום פעילות החברה הנבחנת ואתגריה העיקריים, איכות הממצא, ובהתאם לשיקול דעת מנהלי ההשקעות הרלוונטיים.
 1. בשלב זה החברה אינה מצהירה על הימנעות מביצוע השקעות בסקטורים מסוימים וזאת הואיל ולהערכתה שיקולי ESG הינם שונים ומגוונים ואינם עומדים כאמור באופן עצמאי, אלא מהווים חלק משיקולי השקעה אשר גם הם משתנים, וזאת בשים לב לחובת הנאמנות להשיא את רווחי לקוחותיה. 
 1. ביצוע השקעות תוך התחשבות בשיקולי ESG נמצאים עדיין, בשלבים ראשוניים של יישום ולכן קיימים קשיים ביישום המודלים השונים בשל פערי מידע ושקיפות. לאור האמור, בשלב זה, החברה רואה חשיבות גדולה בתהליך הבחינה והיישום של שיקולים אלה ובערך הרב הטמון בתהליכי בחינה אלה והשיח עם חברות המטרה השונות בהן נבחנת ההשקעה. להערכת החברה עצם הבחינה והשיח כאמור יביאו להעלאת המודעות אצל החברות ויניעו תהליכים לשיפור הביטי ESG רבים. 
 1. החברה תבחן את האמור במסמך זה כמו גם את המודלים המנחים אותה ואת נותני השירותים בהם היא נעזרת, לכל הפחות, אחת לשנה. 
 1. יובהר כי החברה פועלת בהתאם להוראות הרגולציה השונות בעניין אמות המידה ביחס לאיכות הממשל התאגידי בהשקעות בניירות ערך, השתתפות והצבעות באסיפות כלליות, הוראות בעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור וכיו"ב. הוראות נוהל זה באות להוסיף על הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 והוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

[1]  סעיף 11(ג) לקודקס הרגולציה (חלק 2 בשער 5 לעניין ניהול נכסי השקעה), רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון אשר עוסק בחובת פרסום אמות מידה ביחס לאיכות הממשל התאגידי.