החוק לחלוקת חסכון פנסיוני

בהתאם לתקנון גילעד (כמו גם בקרנות אחרות), בני זוג שנפרדו מחברים או מגמלאים בקרן, אינם זכאים לקבל פנסיה מהקרן (פנסיית זקנה, פנסיית שאירים או כל תשלום אחר) אלא על פי החוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו.

החוק לחלוקת חסכון פנסיוני אשר נכנס לתוקף ביום 6.2.2015, כולל הוראות לעניין התנאים והמתכונת לחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג שנפרדו, לרבות בקרנות פנסיה ותיקות כמו גילעד.
בהתאם להוראות החוק, חלוקת הזכויות באמצעות קרן הפנסיה מותנית במתן פסק דין ורישומו בקרן, ובלבד שפסק הדין כולל את הרכיבים הקבועים לעניין זה בהוראות החוק.

לפסק דין אשר יועבר לבחינת גילעד יש לצרף את טופס הבקשה לרישום פסק דין, בנוסח על פי התקנות.

שימו לב: ללא טופס הבקשה אין באפשרות קרן הפנסיה לבצע בחינה של רישום פסק דין במערכות הממוחשבות שלה.

להורדת טופס בקשה לרישום פסק דין על פי התקנות לחץ כאן: טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני.

להלן מובאות שאלות ותשובות לאופן יישום החוק בגילעד:

שימו לב: השאלות והתשובות שלהלן מהוות מידע כללי בלבד. בכל מקרה, תפעל גילעד לפי הוראות החוק. אין לראות בתשובות שלהלן ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ פנסיוני.

מה פסק הדין צריך לכלול על מנת להסדיר את זכויות הפנסיה?

פסק הדין צריך לכלול את כל הנתונים הבאים:

 • פרטי זיהוי מלאים של החבר המבוטח בקרן (שם פרטי, שם משפחה, מספר ת.ז.)
 • פרטי זיהוי מלאים של בן/ת הזוג לשעבר (שם פרטי, שם משפחה, מספר ת.ז.)
 • פירוט משך "התקופה המשותפת"
 • מועד הפירוד בין בני הזוג
 • פירוט "השיעור המשותף"
 • פירוט "השיעור להעברה" מתוך הפנסיה.

אני חבר בגילעד - לאחר רישום פסק דין לפי החוק, אם אלך לעולמי לפני גיל פרישה ולא אותיר אחרי שאירים, האם יורשיי יהיו זכאים לתשלום חד פעמי של ערכי הפדיון?

תלוי בפסק הדין:
א. אם בפסק הדין נקבע כי לבן/ת הזוג לשעבר אין זכאות לפנסיית שאירים - במועד הפטירה ערכי הפדיון יתחלקו בין היורשים ובן/ת הזוג לשעבר.
ב. אם בפסק הדין נקבע כי לבן/ת הזוג לשעבר זכאות לפנסיית שאירים - היורשים לא יהיו זכאים לערכי הפדיון.
בן/ת הזוג לשעבר יהיו זכאים לפנסיית אלמן/אלמנת פנסיונר/פנסיונרית שתתחיל להיות משולמת ממועד הגעת החבר/ה לגיל הזכאות לקבלת פנסיית זקנה מהקרן (אילו היו בחיים), בכפוף להוראות החוק.

אני בהליכים משפטיים, כיצד אוכל לוודא שבן/ת זוגי לא ימשוך את הכספים מהקרן?

גילעד תהיה מנועה מלאפשר מימוש זכויות בדרך של משיכת הכספים אם יתקבל במשרדיה אחד משני אלה:

 • צו עיקול המופנה אליה , על זכויות החבר/ה לטובת בן/ת הזוג.
 • פסק דין המופנה לגילעד לחלוקת זכויות פנסיוניות בין בני זוג העומד בהוראות החוק ובו מופיע/ה בן/ת הזוג כמי שזכאי/ת לחלק מהזכויות הפנסיוניות של החבר בקרן.

אני חבר בקרן ונרשם פסק דין – האם אוכל למשוך כספים שלא בדרך של פנסיה או לדחות את יציאתי לפרישה לאחר גיל הזכאות לפנסיית זקנה מהקרן או לאחר צבירת שיעור פנסיה מירבי?

אם משך התקופה המשותפת הוא 120 חודשים לפחות, אזי אלא אם כן נקבע בפסק הדין שבן/בת הזוג לשעבר ויתר/ה על הדרישה לקבלת הסכמה – תידרש הסכמה בכתב של בן/בת הזוג לשעבר

אני בן/ת זוג לשעבר של חבר/ת בקרן, המחזיק/ה פסק דין שנרשם אצלכם. אם יוטל עיקול על זכויות בן/ת זוגי לשעבר בגילעד, האם זכויותיי תושפענה מכך ?

ישנם שני מצבים אפשריים:

 • עיקולים על זכויות החבר/ה בקרן שהתקבלו לפני רישום פסק הדין בקרן גוברים על זכויות בן/ת הזוג לשעבר, וזכויותייך תושפענה מכך.
 • עיקולים על זכויות החבר/ה בקרן שהתקבלו אחרי רישום פסק הדין בקרן אינם גוברים על זכויות בן/ת הזוג לשעבר, מה שאומר כי זכויותיך לא תושפענה מכך.
  לעניין זה, לא משנה מתי העיקול הוטל בפועל. המועד הרלוונטי הוא המועד בו העיקול התקבל בגילעד.

אני בן/ת זוג לשעבר של חבר/ת בקרן המחזיק/ה פסק דין שנרשם אצלכם. האם בתקופת תשלום הפנסיה אקבל תלוש פנסיה?

בהתאם להוראות החוק, בתקופת תשלום הפנסיה, אמורה הקרן לשלוח לבן/ת הזוג לשעבר דוחות מעת לעת (אך לא תלוש פנסיה נפרד). תוכן הדוחות ומועד מסירתם אמור להיקבע בתקנות שטרם נקבעו.

אני אני בן/ת זוג לשעבר של חבר/ת בגילעד המחזיק/ה פסק דין שנרשם אצלכם. אם חלילה בן/בת הזוג שלי, החבר בגילעד ילך/תלך לעולמו/ה טרם הגעתו/ה לגיל פרישה, מתי אקבל את פנסיית השאירים המגיעה לי?

בכפוף לכך שבפסק הדין נקבע כי לבן/ת הזוג לשעבר זכות לקבלת פנסיית שאירים, פנסיית שאירי חבר/ה לבן/ת הזוג לשעבר תתחיל להיות משולמת ממועד הגעת החבר/ה לגיל זכאות לפנסיית זקנה מהקרן (אילו היו בחיים), בכפוף להוראות החוק.

אני חבר/ת בקרן. על זכויותיי בקרן ניתן פסק דין במסגרתו לבן/ת זוגי לשעבר זכויות גם לפנסיית שאירים. במקרה שאתחתן בשנית, האם יהיו לבן/ת זוגי החדשה זכויות לפנסיית שאירים?

העובדה שנרשם בגילעד פסק דין לא מונעת תשלום פנסיית שאירים גם עבור בן/ת זוג חדש/ה.
אם גם בן/ת הזוג החדש/ה וגם בן/ת הזוג לשעבר זכאים מכוח הוראות הדין והתקנון לקבל פנסיית שאירים, יחולו ההוראות הבאות:
פנסיית שאירי חבר/ה תשולם באופן מלא לבן/ת הזוג החדש/ה עד מועד הגעת החבר/ה לגיל זכאות לפנסיית זקנה מהקרן (אילו היו בחיים), וממועד זה ואילך, פנסיית השאירים תתחלק בין בן/ת הזוג החדש/ה לבן/ת הזוג לשעבר.
פנסיית שאירי פנסיונר/ית – תתחלק בין בן/ת הזוג החדש/ה לבן/ת הזוג לשעבר כל עוד קיימת לשניהם/שתיהן זכאות לפנסיה.

אם נקבע בפסק הדין שלבן/ת הזוג לשעבר זכאות לפנסיית שאירים, האם לקביעה זו יש השפעה על סך כל הפנסיה המשולמת?

קביעה כי לבן/ת זוג לשעבר יש זכות לפנסיית שאירים מחייבת לפי החוק הפחתה מסך כל הפנסיה. ההפחתה מבוצעת הן מפנסיית הזקנה והן מפנסיית השאירים. שיעור ההפחתה נקבע כדלקמן:

 • בת זוג לשעבר – 2.8%.
 • בן זוג לשעבר – 1.2%.

ההפחתה נעשית מסך כל הפנסיה והחלוקה של הפנסיה בין בני הזוג נעשית לאחר ביצוע ההפחתה האמורה.

האם גם לבן/ת הזוג לשעבר יהיו ניכויי חובה? (ביטוח לאומי, מס הכנסה)

לבן/ת הזוג לשעבר אין תלוש פנסיה נפרד ואין חישוב מס עצמאי. מס הכנסה וביטוח לאומי מנוכים מסך כל הפנסיה (לפני החלוקה בין בני הזוג) ובהתאם לשיעורי המס החלים על הגמלאי/ת עצמו/ה.

מאיזה סך של הפנסיה נגזר חלקי בפנסיה, מהברוטו או מהנטו?

החלק של בן/ת הזוג לשעבר בפנסיה ייגזר תמיד מהפנסיה נטו. כלומר, מסה"כ הפנסיה מנכים את כל ניכויי החובה של הגמלאי (מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות) אם קיימים, והנטו הנותר יחולק באופן יחסי בין הגמלאי לבן/ת הזוג לשעבר.
שיעור המס שיחול על הפנסיה ייקבע בהתאם לשיעור המס החל על הגמלאי בלבד וביחס לפנסיה כולה. לא מתבצע חישוב מס לכל אחד מבני הזוג בנפרד.

יש לי פס"ד שניתן לפני פברואר 2015, האם ניתן להגיש אותו לקרן?

בהתאם להוראות הדין, פסק דין שניתן לפני יום 6/2/2015 אינו עומד בהוראות ובכללים הקבועים בחוק.
בכדי שגילעד תוכל לפעול בהתאם להוראות פסק דין כאמור, יש לפנות לבית המשפט אשר נתן את פסק הדין ולהגיש בקשה להתאים את פסק הדין לדרישות החוק. רק אז ניתן יהיה להגישו לקרן.

בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חסכון פנסיוני_נגיש
208.85 KB 2022.09.05