תיאור כללי של קרן הפנסיה ושל החברה המנהלת

גילעד גמלאות לעובדים דתיים (להלן: "קרן הפנסיה" או "הקרן") הוקמה בשנת 1960, והינה קרן פנסיה ותיקה המבטחת את חבריה בביטוח פנסיוני מקיף, הכולל פנסיית זקנה, פנסיית נכות ופנסיית שאירים.

הקרן מנוהלת בנאמנות על ידי גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ (להלן: "גילעד" או "החברה") בהתאם לתקנות הקרן ובהתאם להוראות הדין, לרבות תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד – 1964 וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה – 2005 והתקנות שהותקנו על-פיו, וכן על פי הוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון (להלן: "הממונה" או "רשות שוק ההון").

בקרן הפנסיה ישנם עמיתים שכירים ועמיתים עצמאים. מספר העמיתים הפעילים בתאריך 30.6.2020 הינו 2,502. בנוסף ישנם בקרן 5,158 עמיתים בעלי זכויות פנסיה מוקפאות וכן 5,411 מקבלי פנסיה.

בתאריך 29.3.1995 החליטה ממשלת ישראל על עריכת רפורמה בנושא קרנות הפנסיה. על פי רפורמה זו ניתנה הבטחה של המדינה למילוי ההתחייבויות העתידיות של קרנות הפנסיה הוותיקות שהיו קיימות בתאריך 1.1.1995. קרנות ותיקות אלה נסגרו להצטרפות עמיתים חדשים החל מיום זה.

בהתאם להוראות הממונה, נאסרה קבלת עמיתים חדשים לקרן הפנסיה החל מתאריך 1 בינואר 1995 (זאת למעט עמיתי תקופת הביניים שהצטרפו לקרנות הפנסיה בתקופת ינואר-מרס 1995, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסדר התחיקתי).

גילעד מנהלת, נכון לחודש יוני 2020, נכסים בהיקף כ-11 מיליארד ₪ . נכסים אלו הינם המקור לתשלומי הפנסיה של עמיתי הקרן בשנים הבאות, ועליהם מבססים עמיתי והקרן את לעתידם הכלכלי.

מדיניות ההשקעות של גילעד עוקבת אחר המגמות בשווקי ההון בישראל ובעולם במטרה להתאים את תמהיל נכסי הקרן להשאת תשואה מיטבית, תוך ניהול סיכונים. כל זאת נעשה באופן מקצועי, אחראי, שקול ומחושב המתבסס, בין היתר, על ניסיונם רב השנים של עובדי החברה ומנהליה.