ועדות הדירקטוריון

ועדת הביקורת

  • אודי נחתומי, דח"צ – יו"ר
  • ענת פרומקיס, דח"צ
  • אלה קנטר לוי, דח"צ
  • עוזי ידיד, דירקטור

ועדת הביקורת מתכנסת בהתאם לצרכי החברה ולפחות 6 פעמים בשנה.
ועדת ההשקעות

  • ענת פרומקיס, דח"צ – יו"ר
  • אודי נחתומי, דח"צ
  • אלה קנטר לוי, דח"צ

ועדת ההשקעות מתכנסת בהתאם לצרכי החברה ולפחות פעם בשבועיים.