הממשק האינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו

בעקבות עלייתו לאוויר של הממשק האינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו, נבקש להביא לידיעתכם כי תוכלו לפנות לאגף שירות הלקוחות בגילעד בכל עניין הקשור לממשק האינטרנטי.

להלן פרטי התקשורת אל אגף שירות הלקוחות בגילעד:

טלפוןפקסכתובת דואר אלקטרוני
03-576584503-5765891support@gilad-pension.co.il

כמו כן מצורף טופס הליך בדיקת הזכאות המלא של מוטבים לכספים בחשבון של עמית שנפטר.

הליך בדיקת זכאות של מוטבים לכספים בחשבון של עמית שנפטר – הודעה לעמיתים.