שאלות ותשובות כלליות

נושא: דיווח ותשלומים

איך ניתן לדווח דמי גמולים?

ניתן לדווח לחברה מנהלת, באחת מהדרכים שלהלן:

 1. דיווח באמצעות המסלקה הפנסיונית: www.swiftness.co.il
 2. דיווח באמצעות גורם מתפעל.

לצורך הסדרת מתן השירותים באמצעות גורם מתפעל הפועל מטעמו של המעסיק, על המעסיק והגורם המתפעל למלא ולחתום על טופס "הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו".

להורדת טופס "הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו" – לחץ כאן.

לאחר מילוי הטופס, יש להעבירו לגילעד, באחת מהדרכים הבאות:
בדואר: מגדל הכשרת היישוב, ז'בוטינסקי 9 בני ברק. מיקוד 5126417
במייל: sara@gilad-pension.co.il
בפקס: 03-5765891

מהו אופן אמצעי התשלום?

הפקדת כספים לקרן הפנסיה גילעד תבוצע רק באמצעות העברה בנקאית.

מהו המועד הפקדת הכספים והעברת הדיווחים לחברה המנהלת?

התשלום יבוצע במועד המוקדם מבין:

 1. שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
 2. חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם את המשכורת לעובד.

לידיעתך: הפקדת תשלומים באיחור תגרור חיוב בריבית פיגורים הקבועה בהוראות הדין – ריבית בשל איחור בהעברת הכספים מהמערכת הבנקאית, כפי שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן. יודגש שהחברה המנהלת זכאית לדרוש באיחור שמעבר ל-21 יום, מהיום שבו רואים כמולן את השכר שבגינו נדרשות ההפקדות כאמור, גם פיצויי הלנת שכר על פי חוק, על כל המשתמע מכך.

כיצע יש לדווח בהעדר הפקדות בהפסקת עבודה זמנית?

בהפסקת עבודה זמנית, כל עוד לא נותקו יחסי העבודה, יש לכלול את העובד במסגרת הדיווח החודשי (ברשימת הפסקת עבודה) ולציין מדי חודש את הסיבה לאי ביצוע הפקדה עבורו.

כיצד יש לדווח על סיום עבודה או מעבר לגוף מוסדי אחר?

בהפסקת עבודה/הפסקת דיווח קבועה, על המעסיק לציין ברשימת הדיווח החודשית בחודש בו הופסקה העבודה, את סיבת הפסקת העבודה/התשלומים. 
במקרה בו הפסקת הדיווח נובעת מסיום יחסי העבודה, והעובד אינו זכאי לכספי הפיצויים שבקרן הפנסיה, על המעסיק להעביר הודעה בענין מעמדם של כספי הפיצויים, באמצעות הדיווח הממוכן, ולמעסיקים הפטורים מדיווח ממוכן כמפורט לעיל (וכל עוד הם פטורים כאמור) בהתאם לנספח א לחוזר כאמור.

כיצד על המעסיק לבצע תיקוני טעויות בדיווחים?

מעסיק רשאי להגיש בקשה לחברה מנהלת להשבת סכום שהופקד בה ביתר. בקשה תוגש באמצעות קובץ דיווח נפרד מקובץ הדיווח השוטף, בצירוף תצהיר חתום על ידי המעסיק, בהתאם לנקבע בחוזר. 
החזרת כספים, ככל שקיימת זכאות לכך בכפוף לאישור החברה המנהלת, תיעשה בהתאם לכללי המס ובכפוף לניכוי חובות, אם קיימים.

כיצד המעסיק יקבל משובים חוזרים?

עם קבלת קובץ הדיווח, החברה המנהלת נדרשת לספק (באופן מקוון) לגורם המדווח ארבעה משובים ("היזונים חוזרים") על קליטת התשלום והדיווח, כמפורט להלן:

 • משוב ראשוני: מציג את תקינותו הטכנית של קובץ הדיווח שהועבר. נשלח תוך 3 שעות.
 • משוב מסכם: מאשר את קליטת קובץ הדיווח ורישומו במערכת. נשלח לא יאוחר מתום 5 ימי עסקים מהמועד בו נמסר הדיווח על ידי המעסיק.
 • משוב חודשי: מספק מידע אודות רישום הזכויות של דיווחי המעסיק בחברה המנהלת ולמצב הטיפול בכספים. המשוב מתייחס הן לגבי מידע לגביו דיווחה החברה המנהלת בעבר שטרם נקלט, והן לגבי מידע שנקלט במהלך הזמן שבין מועד העברת המשוב המסכם לבין מועד העברת המשוב החודשי. נשלח עד ה-15 בכל חודש.
 • משוב שנתי: מפרט את כל הכספים שהופקדו לכל עובד בחברה המנהלת במהלך שנת המס. נשלח בכל שנה עד ה-28 בפברואר של השנה שלאחריה.

מהן השלכות של תשלום באיחור?

 1. חיוב בריבית / פיצויי הלנה: הפקדת תשלומים באיחור תגרור חיוב בריבית פיגורים הקבועה בהוראות הדין – ריבית בשל איחור בהעברת הכספים מהמערכת הבנקאית, כפי שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן. יודגש שהחברה המנהלת זכאית לדרוש באיחור שמעבר ל-21 יום, מהיום שבו רואים כמולן את השכר שבגינו נדרשות ההפקדות כאמור, גם פיצויי הלנת שכר על פי חוק, על כל המשתמע מכך.
 2. תשלום קצבה / שיפוי קרן הפנסיה: אם בתקופת הפיגור יתרחש אירוע המזכה את העמית או את שאיריו בקבלת גמלה מקרן הפנסיה, עלול המעסיק להיות מחויב בתשלום מלוא עלות הגמלה בתשלום ישיר לזכאים או באמצעות שיפוי קרן הפנסיה.
 3. גביית החוב: כאשר מעסיק אינו משלם ואינו מדווח בגין עובדיו לחברה המנהלת, כנדרש בהוראות הדין, נצבר לחובתו חוב בחברה המנהלת. החברה המנהלת נדרשת לפעול לגביית החוב באמצעים העומדים לזכותו על פי הדין, לרבות שימוש בהליכים משפטיים והפחתת זכויות לעמית (כפוף להוראות הדין).

כל האמור לעיל כפוף להוראות הדין, למפורט בחוזר ולדרישות הממונה, כפי שיעודכנו מעת לעת, ואין באמור במסמך זה כדי להוות תחליף להם.

בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין המפורט בהוראות הדין, בהוראות החוזר ובדרישות הממונה, כפי שיעודכנו מעת לעת, יגבר האמור בהוראות הדין בהוראות החוזר ובדרישות הממונה (כפי שיהיו מעת לעת) על האמור במסמך זה.

אין באמור כדי להוות ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני.
בכל שאלה ו/או הבהרה ניתן לפנות לשרה, בטלפון: 03-5765880.

נושא: המשכת חברות כשכיר

אילו מסמכים נדרשים בעת חידוש / המשכת ביטוח של עובד שעובר לעבוד אצל מעסיק חדש?

 • טופס ראשוני בקשת הצטרפות והמשכת חברות לעמית שכיר.
 • הודעה על סיום עבודה ממעסיק קודם.

נציג הקרן יבחן את הבקשה ויעביר הנחיות מפורטות להמשך התהליך.

מהי תקרת השכר המרבית לביטוח של עובד חדש?

משכורת מרבית לביטוח, הנקבעת על פי ממוצע משכורות מבוטחות וצמודות למדד של 12 חודשי הביטוח האחרונים המבוטחים בגילעד שקדמו לחודש המשכת החברות.

איך ניתן להגדיל את השכר המבוטח של העובד?

השכר המבוטח של עובד יכול לגדול בכפוף להוראות התקנות.

בכל שנה קלנדרית המשכורת המבוטחת יכולה לגדול בשיעור של 2% בתוספת עליית המדד.

מהו התהליך של רציפות זכויות בין קרנות הפנסיה הותיקות של "עמיתים"וקרן הפנסיה הותיקה גילעד?

בין קרנות הפנסיה הותיקות של "עמיתים" לבין גילעד קיים הסדר לרציפות זכויות בעת מעבר מקרנות הפנסיה הותיקות של "עמיתים" אל קרן הפנסיה הותיקה גילעד ולהפך.

מהו תהליך רציפות זכויות בין קרן הפנסיה הותיקה גילעד לבין פנסיה תקציבית?

רציפות הזכויות בין קרן הפנסיה הותיקה גילעד לבין פנסיה תקציבית של המדינה ושל הרשויות המקומיות, מותנית בחתימה על הסכם רציפות זכויות אישי בין העמית, המעסיק שלו בפנסיה תקציבית וקרן הפנסיה גילעד. ההסכם צריך להיחתם טרם קרות אירוע מזכה (לדוגמה: יציאה לפנסיה) ולאחר אישורו לא ניתן לבטלו. בתהליך חתימת ההסכם:

 1. על העמית לבקש מגילעד אישור על "זכויות עמית בקרן הפנסיה הותיקה של גילעד".
 2. העמית מעביר אישור זה למעסיק וחותם על בקשה לרציפות זכויות בציון תחילת תאריך הביטוח.
 3. המעסיק שולח לגילעד הסכם רציפות בששה עותקים.
 4. גילעד מאשרת ומעבירה למעסיק הסכם לחתימה.
 5. המעסיק שולח עותק הסכם חתום ע"י כל הגורמים לעמית ולגילעד.

נושא: מידע בנושא חל"ת

האם צריך להודיע לקרן הפנסיה על הפסקת התשלומים?

בהתאם להוראות חוזר "אופן הפקדת תשלומים לקופות גמל", המעסיק נדרש להודיע לקרן הפנסיה על הפסקת תשלומים בגין יציאת העובד לחל"ת ולציין מאיזה חודש מתחילה תקופת החל"ת. אם ידוע לו עד מתי תימשך תקופת החל"ת, עליו לציין את תאריך הסיום.
כל עוד לא מסתיימים יחסי עובד מעסיק, על המעסיק לדווח על כך מידי חודש.

איך מודיעים על הפסקת תשלומים?

מעסיק המחויב לדווח בממשק מעסיקים צריך לדווח בממשק על הפסקת תשלומים ולציין בסיבת ההפסקה – חל"ת.
מעסיק שאינו מחויב לדווח בממשק מעסיקים (עד 9 עובדים) צריך לשלוח הודעה על כך לקרן הפנסיה באמצעות דואר אלקטרוני. 

האם על המעסיק לשלוח לקרן הפנסיה דבר מה נוסף חוץ מהדיווח כדי שלא ייווצר לו חוב בגין אי תשלום?

המעסיק לא נדרש לשלוח שום אישור נוסף למעט הדיווח. הקרן תתעד את הודעת המעסיק ולא תחייב אותו בתשלום בגין תקופת ההודעה על החל"ת.

האם הקרן מיידעת את העמית על הפסקת התשלומים?

לאחר קבלת הדיווח מהמעסיק הקרן תשלח מכתב לעובד המאשר את קבלת ההודעה ומפרט את ההשלכות של הפסקת התשלומים על זכויות העובד.
ונבקש ליצור עמנו קשר לצורך שמירה על הזכויות.

האם העובד יפגע כתוצאה מהפסקת התשלומים, ומה האפשרויות העומדות בפניו?

במקרה של הפסקת תשלומים לתקופה העולה על חודשיים, יצטרך העובד לצבור תקופת אכשרה בגין כל ארוע מזכה דוגמת בקשה לקצבת נכות.
אם הפסקת התשלומים לקרן תעלה על 24 חודשים, העובד לא יוכל לחדש את ביטוחו בקרן.
כדי לשמור על רצף ביטוחי העובד יכול לבטח את עצמו באופן עצמאי בתקופת החל"ת.

מהו מסלול השתתפות מעסיק בפנסיה במימון חודשי של המעסיק (שלמות)?

במסלול זה, תשלום השתתפות המעסיק בפנסיה הינו באחריות המלאה של המעסיק. קרן הפנסיה אחראית לתפעול השוטף של השתתפות המעסיק בפנסיה ומשמשת בגדר "צינור" בלבד להעברת הכספים לעמית.

מה עלי לעשות כדי להשתתף בפנסיה של העובד על חשבוני כמעסיק?

עליך לפנות לקרן במכתב בקשה הכולל:

 • תאריך הפרישה המבוקש.
 • הנחיות בדבר גובה השתתפות המעסיק בפנסיה.

אישור הבקשה בהתאם להחלטת גילעד ומותנה בחתימה על הסכם שלמות.