דיווח ותשלומים

הפקדת תשלומים ומשלוח דיווחים לגילעד

בהתאם לחוזר רשות ההון, ביטוח וחיסכון, שפרסם הממונה על שוק ההון בעניין "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל" ("החוזר" ו-"הממונה", בהתאמה), דיווח המעסיק לחברה מנהלת יעשה באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד שעליו הורה הממונה ("דיווח ממוכן"). 
בהתאם לחוזר כאמור, חברה מנהלת לא תקלוט רשימות עובדים ודיווחים חודשיים שוטפים שאינם באופן המפורט לעיל.

יחד עם זאת לגבי מעסיקים שלהם לא יותר מ- 9 עובדים האמור לעיל יחול רק החל מיום 21 בפברואר 2021, למעט מעסיקים שלהם פחות מ-4 עובדים, לגביהם האמור לעיל יחול רק החל מיום 24 ביוני 2021.

הדיווח הממוכן כאמור, יכלול את כל הנתונים על פי השדות בקובץ הדיווח, ובין היתר יכלול, לגבי כל חודש שכר: 
פרטים לגבי המעסיק לרבות פרטים על אמצעי התשלום ואופן העברת הכספים, וכן פרטים לגבי כל עובד שבעדו הופקדו תשלומים (ובין היתר: פרטים מזהים ופרטי שכר וסכומי ורכיבי ההפקדות), פרטים לגבי עובדים שישנה הפסקת תשלומים בגינם – מועד וסיבת הפסקת התשלומים, והכל בהתאם להוראות החוזר כאמור לעיל.

קוד קופה באוצר של קרן הפנסיה גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ -267, ח.פ. 520023094

איך ניתן לדווח דמי גמולים?

ניתן לדווח לחברה מנהלת, באחת מהדרכים שלהלן:

 1. דיווח באמצעות המסלקה הפנסיונית www.swiftness.co.il
 2. דיווח באמצעות גורם מתפעל.

לצורך הסדרת מתן השירותים באמצעות גורם מתפעל, הפועל מטעמו של המעסיק, על המעסיק והגורם המתפעל למלא ולחתום על טופס "הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו".
להורדת טופס "הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו" לחץ כאן
– ולהעבירו לגילעד, באחת מהדרכים הבאות:

 • בדואר: בית נוח בן גוריון 38 פינת ז'בוטינסקי 155 רמת גן 5257354
 • בדוא"ל: sara@gilad-pension.co.il
 • בפקס: 03-5765867

מהו אופן אמצעי התשלום?

הפקדת כספים לקרן הפנסיה גילעד תבוצע רק באמצעות העברה בנקאית.

מהו המועד הפקדת הכספים והעברת הדיווחים לחברה המנהלת?

התשלום יבוצע במועד המוקדם מבין:

 • שבעה ימי עסקים, מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
 • חמישה עשר ימים, מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם את המשכורת לעובד.

לידיעתך: הפקדת תשלומים באיחור תגרור חיוב בריבית פיגורים הקבועה בהוראות הדין – ריבית בשל איחור בהעברת הכספים מהמערכת הבנקאית, כפי שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן. יודגש שהחברה המנהלת זכאית לדרוש באיחור שמעבר ל-21 יום, מהיום שבו רואים כמולן את השכר שבגינו נדרשות ההפקדות כאמור, גם פיצויי הלנת שכר על פי חוק, על כל המשתמע מכך.

כיצע יש לדווח בהעדר הפקדות בהפסקת עבודה זמנית?

בהפסקת עבודה זמנית, כל עוד לא נותקו יחסי העבודה, יש לכלול את העובד במסגרת הדיווח החודשי (ברשימת הפסקת עבודה) ולציין מדי חודש את הסיבה לאי ביצוע הפקדה עבורו.

כיצד יש לדווח על סיום עבודה או מעבר לגוף מוסדי אחר?

בהפסקת עבודה/הפסקת דיווח קבועה, על המעסיק לציין ברשימת הדיווח החודשית בחודש בו הופסקה העבודה, את סיבת הפסקת העבודה/התשלומים. 
במקרה בו הפסקת הדיווח נובעת מסיום יחסי העבודה, והעובד אינו זכאי לכספי הפיצויים שבקרן הפנסיה, על המעסיק להעביר הודעה בענין מעמדם של כספי הפיצויים, באמצעות הדיווח הממוכן, ולמעסיקים הפטורים מדיווח ממוכן כמפורט לעיל (וכל עוד הם פטורים כאמור) בהתאם לנספח א לחוזר כאמור.

כיצד על המעסיק לבצע תיקוני טעויות בדיווחים?

מעסיק רשאי להגיש בקשה לחברה מנהלת להשבת סכום שהופקד בה ביתר. בקשה תוגש באמצעות קובץ דיווח נפרד מקובץ הדיווח השוטף, בצירוף תצהיר חתום על ידי המעסיק, בהתאם לנקבע בחוזר. 
החזרת כספים, ככל שקיימת זכאות לכך בכפוף לאישור החברה המנהלת, תיעשה בהתאם לכללי המס ובכפוף לניכוי חובות, אם קיימים.

כיצד המעסיק יקבל משובים חוזרים?

עם קבלת קובץ הדיווח, החברה המנהלת נדרשת לספק (באופן מקוון) לגורם המדווח ארבעה משובים ("היזונים חוזרים") על קליטת התשלום והדיווח, כמפורט להלן:

 • משוב ראשוני – מציג את תקינותו הטכנית של קובץ הדיווח שהועבר. נשלח תוך 3 שעות.
 • משוב מסכם – מאשר את קליטת קובץ הדיווח ורישומו במערכת. נשלח לא יאוחר מתום 5 ימי עסקים מהמועד בו נמסר הדיווח על ידי המעסיק.
 • משוב חודשי – מספק מידע אודות רישום הזכויות של דיווחי המעסיק בחברה המנהלת ולמצב הטיפול בכספים. המשוב מתייחס הן לגבי מידע לגביו דיווחה החברה המנהלת בעבר שטרם נקלט, והן לגבי מידע שנקלט במהלך הזמן שבין מועד העברת המשוב המסכם לבין מועד העברת המשוב החודשי. נשלח עד ה – 15 בכל חודש.
 • משוב שנתי – מפרט את כל הכספים שהופקדו לכל עובד בחברה המנהלת במהלך שנת המס. נשלח בכל שנה עד ה-28 בפברואר של השנה שלאחריה.

 מהן השלכות של תשלום באיחור?

 • חיוב בריבית / פיצויי הלנה – הפקדת תשלומים באיחור תגרור חיוב בריבית פיגורים הקבועה בהוראות הדין – ריבית בשל איחור בהעברת הכספים מהמערכת הבנקאית, כפי שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן. יודגש שהחברה המנהלת זכאית לדרוש באיחור שמעבר ל- 21 יום, מהיום שבו רואים כמולן את השכר שבגינו נדרשות ההפקדות כאמור, גם פיצויי הלנת שכר על פי חוק, על כל המשתמע מכך.
 • תשלום קצבה / שיפוי קרן הפנסיה – אם בתקופת הפיגור יתרחש אירוע המזכה את העמית או את שאיריו בקבלת גמלה מקרן הפנסיה, עלול המעסיק להיות מחויב בתשלום מלוא עלות הגמלה בתשלום ישיר לזכאים או באמצעות שיפוי קרן הפנסיה.
 • גביית החוב – כאשר מעסיק אינו משלם ואינו מדווח בגין עובדיו לחברה המנהלת, כנדרש בהוראות הדין, נצבר לחובתו חוב בחברה המנהלת. החברה המנהלת נדרשת לפעול לגביית החוב באמצעים העומדים לזכותו על פי הדין, לרבות שימוש בהליכים משפטיים והפחתת זכויות לעמית (כפוף להוראות הדין).

כל האמור לעיל כפוף להוראות הדין, למפורט בחוזר ולדרישות הממונה, כפי שיעודכנו מעת לעת, ואין באמור במסמך זה כדי להוות תחליף להם.

בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין המפורט בהוראות הדין, בהוראות החוזר ובדרישות הממונה, כפי שיעודכנו מעת לעת, יגבר האמור בהוראות הדין בהוראות החוזר ובדרישות הממונה (כפי שיהיו מעת לעת) על האמור במסמך זה.

אין באמור כדי להוות ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני.

בכל שאלה ו/או הבהרה ניתן לפנות לגב' שרה גרינברג, בטלפון: 03-5765880.