בקשה למשיכת כספים מחשבונות קטנים

עמית/ה יקר/ה
אגף שוק ההון במשרד האוצר, יזם מהלך שיאפשר לבעל חשבון קטן בקרן הפנסיה, שסך היתרה בו לא עלתה על 8,000 ₪, נכון ליום הקובע*, ולא העביר לקרן דמי גמולים החל מיום 1/1/2014, למשוך את כספו בפטור מלא ממס.

מה עליך לעשות כדי למשוך את הכספים?

על מנת לממש את הזכות למשיכת כספים, הנך מתבקש לפנות לגילעד באחת מן הדרכים הבאות:

א. שליחת המסמכים המפורטים להלן:

  1. טופס בקשה למשיכת כספים.
  2. צילום תעודת זהות.
  3. צילום המחאה** מבוטלת של המבקש.

אפשר לשלוח באמצעים הבאים:

  • בפקס: 03-5765864
  • במייל: sherut@gilad-pension.co.il
  • בדואר: "גילעד" בית נח, בן גוריון 38, פינת ז'בוטינסקי 155, רמת גן מיקוד 5257354

ב. פניה טלפונית למוקד שירות הלקוחות של הקרן, בטלפון 03-5765845.
בשיחה יאומתו פרטיך.
תידרש להמציא לקרן: העתק המחאה** מבוטלת של המבקש.

ג. הגעה למשרדי גילעד:
בית נח, בן גוריון 38, פינת ז'בוטינסקי 155, רמת גן.

תשלום הכספים יבוצע לחשבונך בהעברה בנקאית. באם אינך מנהל חשבון בנק, תשלח אליך המחאה.

לצורך קבלת מידע נוסף בדבר אופן מימוש זכאותך למשיכת הכספים -
פנה לאתר האינטרנט שלנו: ww.gilad-pension.co.il
או למוקד השירות שלנו בטלפון: 03-5765845.


* היום הקובע הינו: כאשר הגשת בקשת משיכה מתבצעת מיום 1 באפריל עד ליום 31 בדצמבר: היתרה הקובעת תהיה נכון ליום 31.12 בשנה הקודמת. כאשר הגשת בקשות משיכה מתבצעת מיום 1 לינואר עד ליום 31 במרץ: היתרה הקובעת תהיה נכון ליום 31.12 בשנה הקודמת לשנה הקודמת. הסכום בגובה 8,000 ₪ מתעדכן מדי שנה ב-1 בינואר והינו צמוד למדד הידוע ב-1 בינואר 2016 (נכון ל-1 בינואר 2020 הסכום הינו 8,120 ₪).

** או אסמכתא אחרת מהבנק בו מתנהל חשבון המבקש, הכוללת מידע בדבר ניהול החשבון, לרבות שם בעל החשבון, מספר תעודת זהות ופרטי חשבון מלאים הכוללים מספר חשבון ופרטי הסניף.

בקשה למשיכת כספי נפטר – דף הסבר מעודכן 3.11.2020
201.79 KB 2020.11.10
בקשה למשיכת כספי נפטר
209.39 KB 2022.11.09
דף הסבר לטופס בקשה למשיכת כספים מחשבונות קטנים
151.65 KB 2020.11.10
טופס בקשה למשיכת כספים מחשבונות קטנים
100.11 KB 2020.11.10
תצהיר יורש במשיכה מחשבון עם יתרה נמוכה
207.28 KB 2022.11.09