פרישה לפנסיה

עובד המבוטח בקרן הפנסיה גילעד יוכל לפרוש לפנסיה כאשר הגיע לגיל פרישה על פי תקנות הקרן.

עובד יוכל להקדים את פרישתו בהתאם להוראות הדין והתקנות של הקרן החל מגיל פרישה מוקדמת 60, ועל פי כללים המפורטים במידע על פרישה לפנסיית זקנה או באמצעות פרישה מוקדמת במימון של המעסיק.

למידע על יציאה לפנסיית זיקנה
למידע על קצבת נכות

מסלול פרישה מוקדמת במימון חודשי של המעסיק (שלמות)

במסלול זה, תשלום הפנסיה המוקדמת הינו באחריות המלאה של המעסיק. קרן הפנסיה אחראית לתפעול השוטף של הפנסיה ומשמשת בגדר "צינור" בלבד להעברת הכספים לעמית.

בעת שהמבוטח יגיע לגיל פרישה תקנוני תחשב הקרן את גובה קצבתו בהתאם להוראות תקנות הקרן התקפות במועד הפרישה התקנוני (וללא קשר לגובה קצבת הפנסיה המוקדמת ששולמה עד לאותו מועד), ורק ממועד זה ואילך הוא יהפוך לפנסיונר של קרן הפנסיה גילעד.

מה עלי לעשות כדי להוציא את העובד שלי לפרישה מוקדמת על חשבוני כמעסיק?

עליך לפנות לקרן במכתב בקשה הכולל:

  • תאריך הפרישה המוקדמת המבוקש.
  • הנחיות בדבר גובה הפנסיה לתשלום.

אישור הבקשה בהתאם להחלטת גילעד ומותנה בחתימה על הסכם שלמות.

מסלול השתתפות מעסיק בפנסיה במימון חודשי של המעסיק (שלמות)

במסלול זה, תשלום השתתפות המעסיק בפנסיה הינו באחריות המלאה של המעסיק. קרן הפנסיה אחראית לתפעול השוטף של השתתפות המעסיק בפנסיה ומשמשת בגדר "צינור" בלבד להעברת הכספים לעמית.

מה עלי לעשות כדי להשתתף בפנסיה של העובד על חשבוני כמעסיק?

עליך לפנות לקרן במכתב בקשה הכולל:

  • תאריך הפרישה המבוקש.
  • הנחיות בדבר גובה השתתפות המעסיק בפנסיה.

אישור הבקשה בהתאם להחלטת גילעד ומותנה בחתימה על הסכם שלמות.