מסגרת כללית של הפרדה מבנית גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ

גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ ("גילעד") מנהלת את השקעות קרן הפנסיה, בין היתר באמצעות מתן אשראי. נהלי גילעד מתייחסים לנושא הפרדה מבנית בעת השתתפות בנציגות מחזיקי אג"ח.

מטרת הנהלים, הינה מתן הוראות לפעילות ההשקעות בגילעד, על מנת ליצור את ההפרדה המבנית הנדרשת, בין פעילות עובד גילעד כחבר נציגות מחזיקי אג"ח ובין פעילות ההשקעות של גילעד, במטרה ליצור "חומות סיניות" בין הפעילויות השונות ולמניעת זליגת מידע פנים וכן קיום בקרה של ממונה האכיפה של גילעד על קיום הוראות הדין והוראות נוהל זה.

הנהלים מתייחסים בין השאר לנושאים הבאים:

  1. סוגיות הקשורות למידע פנים
  2. הפרדה פרסונלית
  3. הפרדת גישה למידע
  4. תיעוד
  5. אכיפה ובקרה