מדיניות הפרטיות

מדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת המידע

כללי

חברת גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ המנהלת קרן פנסיה ותיקה (להלן: "גילעד") שומרת על סודיות הנתונים והמידע האישי הנמסר באתר זה בקפידה רבה.
המידע שמסרת לנו ישמר בסודיות ואנו נעשה בו שימוש לצרכים אשר לשמם בלבד נמסר לנו המידע, לרבות שימוש כמפורט להלן. מטרת המידע המובא במסמך זה, הינה לאפשר לך להבין את מדיניות שמירת המידע וההגנה על הפרטיות של גילעד.

איסוף המידע והשימוש בו

גילעד אוספת מידע כללי על הגולשים באתר באופן מצטבר ואנונימי (בין היתר על ידי שימוש ב-Cookies – ראה להלן), וכן מידע אישי מהגולשים באתר כאשר הם בוחרים לספק מידע זה (שם, טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכו') או כשהוא דרוש לשם יצירת קשר עם הגולשים כמפורט להלן. המידע שאנו אוספים מהגולשים באתר מיועד לשם פניית גילעד לגולשים באתר, לצורך טיוב נתונים, למטרות עיבודים סטטיסטיים וכן למטרת שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו.
מובהר בזאת, כי עצם הקלדת פרטי המשתמש באתר מהווה הסכמה ברורה ומפורשת לכך כי המשתמש מתיר לגילעד או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר, בכפוף לכל דין, לרבות הסכמתו של המשתמש לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת לכתובת שמסר באתר.
כפי שהובהר לעיל, הנך מסכים כי המידע שייאסף באתר האינטרנט, יימסר לגילעד לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור לכל מטרה שגילעד תמצא לנכון, וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1891. תנאי השימוש המלאים באתר מצויים במסמך תנאי השימוש באתר.

קישורים (Links)

אתר גילעד כולל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. תשומת לבך לכך כי איננו אחראים למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה אך ורק לאתר אינטרנט זה.

עוגיות (Cookies)

גילעד עשויה, בעת שימושך באתר, לעשות שימוש בעוגיות (Cookies). עוגיות הנן סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך. אין הן מהוות תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע הנמצא במחשב שלך או לבצע בו פעילויות כלשהן. על ידי העוגיות, האתר שלנו מזהה אותך בעת פניות חוזרות שלך לאתר דבר המאפשר לנו לתת לך שירות מהיר ויעיל יותר. וחוסך לך מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שכבר מצויים בידינו.

סקרים

לעיתים יתבקשו משתמשי אתר גילעד למסור מידע באמצעות סקרים. השתתפות בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי, המשתמשים יכולים לבחור שלא למסור את המידע. השימוש במידע שיימסר על ידי המשתמש באמצעות הסקרים יעשה למטרת שיפור, שינוי פיקוח, מעקב שביעות הרצון מאתרינו וכן שימושים אחרים המותרים על פי כל דין.

אבטחת מידע והצפנה

כאמור, גילעד עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות המידע האישי שלך. לצורך כך, גילעד משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט ואימצה כללים להגנת הפרטיות במידע וסודיותו, כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר על ידך או כנגד חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל. גילעד משתמשת במגוון כלים לצורך הגנה על המידע המאוחסן באתר ובוחנת אותם מעת לעת.
המידע הרגיש שנמסר לנו מועבר באמצעות שרת מאובטח בפרוטוקול SSL. מידע זה מוצפן בדרכו בין המחשב שלך לשרת האתר. הצפנה זו מקשה או אינה מאפשרת לאחרים לראות את הנתונים והמידע האישי שהנך מוסר.
למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת גילעד באמצעי אבטחה סבירים, גילעד לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.
ייתכן כי גורמים שונים ינסו לחדור לאתר על ידי שימוש באמצעי ההזדהות שקבלת מגילעד. לכן, לעולם אל תעביר את שם המשתמש ו/או סיסמת הגישה שלך בכל דרך שהיא, לרבות בדואר אלקטרוני, בפקס או בעל פה לכל גורם שהוא.
אל תיבחר סיסמא קלה לניחוש או להעתקה, או כוללת פרטים אישיים כגון שם פרטי, כתובת וכדומה.
כמו כן, היזהר מפניות אליך מאתרים מתחזים, כביכול בשם גילעד לקבלת פרטים אלו וכתובות דואר אלקטרוני המזכירות את גילעד עם סיומות חו"ל.
גילעד שומרת לעצמה הזכות לשנות את אמצעי אבטחה בהם היא עושה שימוש, בהתאם לסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט.

הגבלות על השימוש במידע

בהתאם למדיניות זו בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחור בו, לא נמכור אותו לא נעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט כאמור במסמך זה. עם זאת, גילעד שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון או כל רשות מוסמכת אחרת.

המלצות לאבטחת המחשב האישי

  • הימנע מלשמור את פרטי הזיהוי והאימות במחשב, מחשש לחשיפתם על ידי סוסים טרויאניים או תוכנות שיתוף קבצים (כדוגמת Emule ו- Kaaza), המאפשרות גישה לקבצים במחשב.
  • עדכן באופן שוטף את מערכת ההפעלה, הדפדפן ותוכנות אחרות בתיקוני אבטחת מידע.
  • עשה שימוש ב-Firewall מקומי.
  • עשה שימוש בתוכנת אנטי וירוס, כולל Anti Spyware, המתעדכנת באופן שוטף.
  • הימנע מהתקנת תוכנות לא מוכרות למחשב.
  • הימנע מהורדת קבצים לא מוכרים מרשת האינטרנט.
  • הגדר מחיקת קבצים זמניים באופן אוטומטי על ידי מחיקת התיקייה: Temporary Internet Files בעת סגירת הדפדפן.

הודעות בדבר שינויים

גילעד שומרת על זכותה להכניס שינויים במדיניות זו. באתר תימצא מדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה המעודכנת של גילעד.