תיאור צדדים קשורים ורשימת עסקאות עם צדדים קשורים – נכון ליום 31.12.2018