מערכת כללים בהתאם לחוזר 2016-9-9 יישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור