מהות השינויים בין מדיניות התגמול החדשה למדיניות התגמול הקודמת – נכון ליום 25.3.2021