מהות השינויים בין מדיניות התגמול החדשה לבין מדיניות התגמול הקודמת, נכון ליום 5.2.2023