שאלות תשובות

סינון שאלות לפי:

זכאותכם למשיכת כספים תיקבע בהתמלא כל התנאים הבאים:

 • אינכם מקבלים קצבת זקנה מהקרן.
 • לא קיבלתם קצבת נכות מהקרן.
 • נותקו יחסי העבודה ביניכם לבין המעסיק האחרון שביטח אתכם בקרן.
 • אין בקרן רישום על חוב, הלוואה, או עיקולים על שמכם.
 • אין רציפות זכויות בין הקרן לבין פנסיה תקציבית מהמדינה, מרשות מקומית, או מכל גוף אחר עמו לקרן יש הסכם רציפות זכויות חתום.

 • העמית.
 • שאיריו (אם לא קיימת זכאות לקצבת שאירים) או יורשיו של עמית שנפטר.
 • מיופה כוח - במקרים בהם העמית שוהה בחו"ל או אינו כשיר בריאותית להגיש בקשה למשיכת כספים.
 • אפוטרופוס על רכושו של זכאי למשיכת הכספים.

שימו לב: שאירי פנסיונר אינם זכאים למשיכת כספים אלא רק לתשלום קצבת שאירים בכפוף לתנאים הקבועים בתקנון.

לטופס הבקשה לקבלת פנסיית זקנה יש לצרף את המסמכים הבאים (בלעדי מסמכים אלו לא נוכל להתחיל את הטיפול בבקשתך):

מסמכים אישיים:

 • צילום תעודת זהות כולל הספח. אם תעודת זהות ביומטרית יש לצלם את שני צידי התעודה.
 • צילום תעודת זהות של בן/בת הזוג (במידה ויש).
 • במידה והינך מבקש ליהנות מפטור ממס (ככל שהדבר ניתן) ביחס לקצבה שתשולם לך, הינך מתבקש להמציא אישור פקיד שומה.
 • הצהרה לצורך חישוב תקופה כוללת - נדרש אם חודש ההפקדה הראשון לקרן היה לפני אפריל 1984 והתקופה שחלפה מחודש ההפקדה הראשון ועד תאריך היציאה לפנסיה קטנה מ-35 שנים.

מסמכים מהבנק:

 • המחאה מקורית מבוטלת או אישור ניהול חשבון מקורי וחתום על-ידי הבנק.

מסמכים מיוחדים:

 • העתק הסכם רציפות זכויות מגוף שאינו קרן ותיקה (אם קיים).
 • אישור תושבות (אם מגוריך ביישוב הזכאי להנחה בדין מגורים ביישוב ספר).

טפסים שעל המעסיק להעביר:

 • טופס הודעת מעסיק על פרישה - בגין המעסיק הפעיל (המעסיק המשלם לגילעד בסמיכות לפרישתך לפנסיה). נדרש בגין כל מעסיק פעיל.

 מסמכים נוספים עבור עובדי הוראה:

 • טופס פירוט חלקיות משרה (מכל המעסיקים שהתחלת לעבוד אצלם לפני ה 1/1/2005).
 • טופס פירוט שכר של המורה (מכל המעסיקים שעבדת אצלם בשנים 2001-2004)
 • העתקי 38 תלושי שכר בגין חודשים 1/2001 עד 2/2005.

בהעדר או באי תקינות מסמכים אלו, יבוצע חישוב לפי המידע הקיים בקרן.

 מסמכים נוספים עבור עובדי אוניברסיטת בר אילן בדירוג דרגה:

 • טופס פירוט חלקיות משרה.
 • טופס דרוג דרגה חתום על ידי המעסיק.

טפסים אלו נמצאים אצל מעסיקך (ניתן לבקש טופס ריק מגילעד). בהעדר מסמכים אלו יבוצע חישוב לפי המידע הקיים בקרן.

חשוב לדעת!

חשוב להגיש את טופס הבקשה לקבלת פנסיית זקנה ואת המסמכים הנלווים שלושה חודשים לפחות לפני מועד הפרישה המתוכנן. רק הגשת כל המסמכים תאפשר לקרן לקדם את הטיפול בבקשתך.

לא. אם עבודתך תימשך, יהיה עליך להמציא לנו תיאום מס ולהפסיק להפקיד לקרן.

 • הגעת לגיל פרישה.
 • סכום הפנסיה שצברת הוא 5% מהשכר הממוצע במשק לפחות, או שצברת זכויות לפנסיה במשך 120 חודשי הפקדות לפחות.
 • לא בוצע החזר כספים בעבר.

חשוב לדעת!

אם הגשת בקשה לפנסיה, אם קיבלת קצבת נכות מהקרן למשך התקופה הקבועה בתקנון הקרן - לא תהיה לך, לשאיריך או ליורשיך זכות למשוך את ערכי הפדיון שנצברו בקרן בסכום חד פעמי.

 • גיל הפרישה לפנסיה נקבע בהתאם לתקנון קרן הפנסיה.
 • לנשים גיל 60 ולגברים גיל 65 (ניתן להקדים לגיל 60 בהקדמת פרישה).

גיל הפרישה קבוע בתקנון קרן הפנסיה והוא עשוי להשתנות. לפיכך, מועד הפרישה המזכה בפנסיית זקנה מלאה מהקרן ייקבע לפי נוסח התקנון התקף במועד פרישתך בפועל לפי תאריך לידתך.

 • חישוב הפנסיה תלוי במשך התקופה בה הפקדת כספים לקרן ובשכר המבוטח שלך לאורך שנות החיסכון וכן בשיטת חישוב השכר הקובע.
 • כל שנת הפקדה מזכה אותך ב-2% מהשכר הקובע לפנסיה ("לעמיתי תקופת הביניים 1.6%). שיעור הקצבה המרבי עומד על 70% ("לעמיתי תקופת הביניים 56%).
 • מידע נוסף על אופן חישוב פנסיית הזקנה - מופיע באתר גילעד, בכתובת: gilad-pension.co.il
 • ניתן להמשיך להפקיד דמי גמולים לקרן לאחר גיל הפרישה והזכאות לפנסיה תחל במועד  בו הפסקת להפקיד  את דמי הגמולים.
 • אם בהגיעך לגיל הפרישה עמדת בתנאי הזכאות לפנסיית זקנה וטרם צברת זכות לפנסיה מרבית (70%), דחיית הפרישה והמשך ההפקדות לקרן יאפשרו לך לצבור מדי שנה 3.5% מהשכר הקובע לפנסיה.
 • פרישה מוקדמת אפשרית מגיל 60 אם המעסיק שמעביר עבורך הפקדות לקרן נתן הסכמתו לפרישה או אם לא מועברים בגינך דמי גמולים שוטפים לקרן.
 • אם הקדמת את פרישתך, הפנסיה שלך תהיה מופחת בהתאם למקדמי הפחתה הקבועים בתקנון.
 • אם צברת את מלוא זכויות הפנסיה לפני שהגעת לגיל פרישה (במשך 35 שנים שהם 420 חודשי הפקדות לקרן), ולאחר מכן המשכת להפקיד לקרן, יגיע לך "מענק שנים עודפות":
  סכום חד פעמי בגובה של 8.75% מהשכר הקובע עבור כל חודש עודף.
 • אם צברת 70% מהשכר הקובע לפנסיה והמשכת להפקיד לקרן דמי גמולים לאחר גיל הפרישה, דמי גמולים אלו יוחזרו לך במועד פרישתך מהקרן או לחלופין תוכל לבקש לקבלם כתוספת חודשית לפנסיה.
 • אם צברת 70% מהשכר הקובע לפנסיה ועברת את גיל פרישה, תהיה זכאי לתוספת לפנסיה, בהתאם למקדמי ההתאמה הקבועים בתקנון.

חשוב לדעת!

מענק "שנים עודפות" מחושב באופן אוטומטי על ידי הקרן ואין צורך להגיש בקשה מיוחדת לכך. לעניין "החזר דמי גמולים", ברירת המחדל הינה לקבל זאת כסכום חד פעמי, אלא אם הגשת בקשה לקבל זאת כתוספת חודשית לפנסיה. המענק והחזר דמי הגמולים עשויים להיות חייבים במס.

כן. ניתן לקבל סכום חד פעמי בשתי דרכים:

 • היוון.
 • המרה.

הכללים לביצוע "היוון פנסיה" פנסיה הם:

 • בשיעור של עד 25%, לבחירתך.
 • לתקופה של 5 שנים.

הפנסיה שתיוותר לאחר ההיוון תופחת בהתאם להיוון שבחרת.

היוון אפשרי אם התמלאו כל התנאים הבאים:

 • יש לך זכאות לפנסיית זקנה.
 • בקשתך להיוון הגיעה אלינו לא יאוחר מיום הפרישה לפנסיית זקנה.
 • לא קיבלת פנסיית נכות בסמוך למועד פרישתך.
 • סכום פנסיית הזקנה החודשית המופחתת לאחר ההיוון עולה על 50% מהשכר הממוצע במשק.
 • תקופת החברות בקרן לפחות 20 שנה ולא עברת את גיל 70.

אפשרות נוספת לקבלת סכום חד פעמי הינה ביצוע המרה של חלק מכספי הפנסיה.

הכללים לביצוע המרה הם:

 • שיעור ההמרה לבחירתך.
 • ההמרה מבוצעת לפי נוסחת ערכי פדיון.
 • נדרש כי בקשתך להמרה תגיע אלינו לא יאוחר מיום הפרישה לפנסיית זקנה.

הפנסיה שתיוותר לאחר ההמרה תופחת בהתאם לשיעור ההמרה שבחרת.

המרה אפשרית אם התמלאו כל התנאים הבאים:

 • בקשתך להמרה הגיעה אלינו לא יאוחר מיום הפרישה לפנסיית זקנה.
 • לא קיבלת פנסיית נכות במהלך 24 החודשים לפני הפרישה בפועל ולא קיבלת פנסיית נכות במועד הגיעך לגיל פרישה. ככל ששולמה פנסיית נכות במהלך 120 החודשים לפני הפרישה, ינוכה מסכום ההמרה, סכום פנסיית הנכות ששולם בתוספת ריבית כפי הקבוע בתקנון הקרן.
 • זכויות שנצברו ביותר מקרן פנסיה ותיקה אחת אשר עמה קיים הסדר רציפות או פנסיה תקציבית אשר נחתם עמה הסכם רציפות, יקובצו לפנסיה אחת בעת היציאה לפנסיית זקנה.
 • תשלום הפנסיה יבוצע על ידי הקרן האחרונה בה הופקדו כספים.

אם יצאתם לתקופה ארוכה לחו"ל (מעל 6 חודשים), או שהעתקתם את מגוריכם לחו"ל, עליכם להגיש לנו אחת ל-6 חודשים - אישור חיים - כתנאי להמשך תשלום הפנסיה באופן שוטף.

את אישור החיים, יש לאמת באמצעות אחד מהגורמים המפורטים להלן:

 • אישור קונסול ישראל.
 • אישור נוטריון מוסמך במדינות החתומות על אמנת אפוסטיל.
 • אישור חיים חתום על ידי מקבל הקצבה שהוגש למוסד לביטוח לאומי, מלווה בהצגת הוכחה להמשך תשלום קצבה על ידי המוסד לביטוח לאומי במועד מאוחר ממועד הגשת אישור החיים. אם האישור חתום על ידי נוטריון/קונסול/אפוסטיל ניתן להגיש אותו ללא הצגת הוכחה להמשך תשלום קצבה על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • אם מקבל הקצבה מאושפז במקום סיעודי נדרש אישור מהנהלת המוסד.
 • במקרה בו מצבו הבריאותי של מקבל הקצבה אינו מאפשר לו לחתום על אישור חיים עליו להמציא אסמכתא רלוונטית.
 • בעת ביקור בישראל יש לאמת חתימה בפני עו"ד או בפני נציג הקרן.

את האישור יש לשלוח לקרן.

חשוב לדעת!

בהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מקבלת קרן פנסיה מרשות האוכלוסין וההגירה מידע על שהותו של כל מקבל קצבה מחוץ לישראל למשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים, לצורך בדיקת זכאותו להמשך קבלת קצבה מקרן הפנסיה.

 • לחצו על - הסבר תלוש פנסיה - כדי לראות תלוש פנסיה לדוגמה והנתונים המופיעים בו.
 • שימו  לב כי רכיבים מסוימים בתלוש הפנסיה המוצג תקפים למקרים מסוימים, וייתכן שלא יופיעו בכל התלושים.
 • תלוש הפנסיה לחודש דצמבר משמש גם כטופס 106. בתלוש זה מוצגים ריכוז התשלומים והניכויים המצטברים במהלך שנת המס.
 • הדרך הקלה לקבלת מידע היא באמצעות אתר האינטרנט, באזור המידע האישי.
 • מידי חודש ננפיק עבורכם תלוש פנסיה. בתלוש הפנסיה יפורט סכום הפנסיה ששולם לכם לצד ניכויי חובה וניכויי רשות. את התלושים נשלח אליכם במרוכז אחת לשלושה חודשים.
 • בכל שנה ישלח אליכם טופס 101 עם פרטיכם האישיים.
 • לאחר מילוי וחתימה ניתן להשיב את הטופס בדואר, להגישו במרכז השירות שלנו -
  לשלוח אותו בפקס למספר 03-5765864  או לשלוח למייל Sherut@gilad-pension.co.il
 • אחת לשנה בגמלת חודש ינואר, הפנסיה מוצמדת למדד, ככל שההצמדה למדד חיובית.
 • בקרן, מנגנון של איזון אקטוארי. ככל שלקרן גירעון אקטוארי, הפנסיה תופחת. ככל שלקרן עודף אקטוארי, העודף ישולם בפנסיה. כל זאת בהתאם לקבוע בתקנון הקרן.

בטופס 101 אתם נדרשים למלא את פרטיכם האישיים ולהצהיר האם קיימת לכם הכנסה נוספת, או שאין לכם הכנסה נוספת (פרט לקצבה מהקרן ומהביטוח הלאומי). אם הצהרתם על הכנסה נוספת, עליכם לערוך תיאום מס במשרד פקיד השומה באזור מגוריכם.

את הטופס יש להגיש במקרים הבאים:

 • במקרה בו נתבקשתם על ידנו למלא טופס 101.
 • כאשר חל שינוי בפרטיכם האישיים.
 • אם יש לכם זכאות לקבלת הטבת מס עקב מגורים ב"יישוב מוטב" והפנסיה מהקרן היא הכנסתכם היחידה, יהיה עליכם להגיש מדי שנה טופס 101 בצירוף אישור הרשות המקומית.
 • אם קיבלתם פטור ממס עקב נכות לצמיתות והפנסיה מהקרן היא הכנסתכם היחידה, עליכם להגיש טופס 101 בצירוף אישור הפטור מאת מס הכנסה.
 • אם אתם זכאים להטבות מס נוספות והפנסיה מהקרן היא הכנסתכם היחידה, עליכם להגיש טופס 101 בצירוף האישור הנדרש (כגון: חד הורי, תשלום מזונות).
 1. טופס בקשה למשיכת כספים, חתום על ידי כל אחד מהיורשים. במשיכה מעל 100,000 ₪ יש לחתום בפני נציג הקרן.
 2. המחאה מקורית מבוטלת, או אישור ניהול חשבון מקורי וחתום על ידי הבנק.
 3. צילום תעודת זהות כולל הספח, או צילום דרכון בתוקף לתושב זר. אם תעודת הזהות ביומטרית, יש לצלם את שני צידי התעודה.
 4. אם מועד הפטירה אירע בארבעה חודשים האחרונים בעוד הנפטר/ת פעיל/ה בקרן - יש להמציא לקרן אישור שחרור פיצויים מהמעסיק.
 5. תעודת פטירה.
 6. צוואה וצו קיום צוואה, או צו ירושה.
 7. אישורים רלוונטיים לצרכי מס / הנחיות פקיד שומה.
 8. במקרה של משיכת כספים על ידי אפוטרופוס: מינוי צו אפוטרופוס בתוקף, הצו יכול להיות כללי או לרכוש.

ערכי הפדיון ישולמו ליורשי מבוטח שנפטר בסכום חד פעמי, בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 • המבוטח צבר זכויות בתכנית יסוד בלבד.
 • במועד הפטירה המבוטח לא היה זכאי לקבלת קצבת נכות מקרן הפנסיה או קרן ותיקה אחרת שבהסדר ולא הותיר אחריו שאירים.

מי שרשום כיורש על פי צו ירושה של המבוטח שנפטר, או על פי צו קיום צוואה.

 1. טופס בקשה למשיכת כספים חתום על ידכם.
 2. צילום תעודת זהות כולל הספח, או צילום דרכון בתוקף. אם תעודת הזהות ביומטרית, יש לצלם את שני צידי התעודה. 
  במשיכה מעל 100,000 ₪, נדרש אימות נציג הקרן.
 3. המחאה מקורית מבוטלת או אישור ניהול חשבון מקורי וחתום על ידי הבנק.
 4. אם ברצונכם למשוך כספים לפני שחלפו ארבעה חודשים מהפסקת עבודתכם, יש להמציא לקרן אישור שחרור פיצויים מהמעסיק.
 5. אם אתם עמיתים פעילים בקרן – יש לצרף אישור הפסקת עבודה מהמעסיק האחרון שביטח אתכם בקרן.
 6. ביטול עיקול (אם קיים).
 7. צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה (בעת משיכת כספים ע"י שאירים או יורשים).

על פי הוראות הדין, ייתכן שמשיכת כספים מקרן הפנסיה בסכום שמעל 8,145 ₪ (הסכום מתעדכן מעת לעת בהתאם להוראות הדין. הסכום מעודכן נכון לתאריך 01.01.2020), תהיה כרוכה בחיובי מס.

דמי הגמולים מחולקים לרכיבי תגמולים ופיצויים וקיימת הבחנה בין מיסוי כספי התגמולים למיסוי כספי הפיצויים.

המס במקור החל על כספי התגמולים הוא 35% ואילו המס המירבי על כספי הפיצויים הוא בשיעור של 47% נכון לשנת 2017.

במשיכת כספי תגמולים שהופקדו לקרן עד לתאריך 31.12.1999, מבוטח יוכל לקבל פטור ממס, אם הוא עומד באחד מהקריטריונים הבאים:

 • המבוטח לא עבד כשכיר במשך 6 חודשים רצופים מיום עזיבת מקום העבודה האחרון שהפקיד עבורו כספים בקרן.
 • המבוטח מעל גיל 60.

משיכת כספי תגמולים שהופקדו לקרן החל מתאריך 1.1.2000, חייבת בניכוי מס במקור, בשיעור של 35%, או המס השולי של המבוטח, לפי הגבוה מבין השניים.

ניתן לפנות לשירות לקוחות לצורך בדיקת זכאות לפטור מניכוי מס.

אם אתם זכאים להחזר מס לאחר קבלת התשלום מהקרן, עליכם לפנות למס הכנסה שיבצע עבורכם את ההחזר.

במקרים המתאימים תופנו לרשויות המס לצורך קבלת אישור מפקיד שומה על גובה המס שעליכם לשלם.

 • עמיתים בקרן עם צבור סכום של עד 8,145 ₪ (הסכום מתעדכן מעת לעת בהתאם להוראות הדין. הסכום מעודכן נכון לתאריך 01.01.2020) רשאים למשוך את הכספים ללא טפסים נלווים. יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות. לאחר אימות ובדיקת זכאות, תישלח אליכם המחאה. לחלופין ניתן לבקש לקבל את הכסף בהעברה בנקאית. לשם כך נדרש להמציא אסמכתא של פרטי חשבון.
 • בקשה למשיכת כספים בסכום העולה על 100,000 ₪ מחייבת חתימה על טופס הבקשה בפני נציג הקרן.
 • את טפסי הבקשה והמסמכים הנלווים ניתן למצוא בעמוד טפסים להורדה.