file tag: חשבונות קטנים
תצהיר יורש במשיכה מחשבון עם יתרה נמוכה
טופס בקשה למשיכת כספים מחשבונות קטנים
דף הסבר לטופס בקשה למשיכת כספים מחשבונות קטנים
בקשה למשיכת כספי נפטר
בקשה למשיכת כספי נפטר – דף הסבר מעודכן 3.11.2020