file tag: דוחות כספיים 2023
דוח אקטוארי לשנת 2023
דוח כספי חברה מנהלת לשנת 2023
דוח דירקטוריון לשנת 2023
דוח תקופתי לשנת 2023
דו"ח כספי קרן פנסיה לרבעון שלישי 2023
דו"ח כספי חברה מנהלת לרבעון שלישי 2023
דו"ח דירקטוריון לרבעון שלישי 2023
דו"ח דירקטוריון לרבעון שני 2023
דו"ח כספי חברה מנהלת לרבעון שני 2023
דו"ח כספי קרן פנסיה לרבעון שני 2023