file tag: דוחות כספיים 2023
דו"ח כספי קרן פנסיה לרבעון שלישי 2023
דו"ח כספי חברה מנהלת לרבעון שלישי 2023
דו"ח דירקטוריון לרבעון שלישי 2023
דו"ח דירקטוריון לרבעון שני 2023
דו"ח כספי חברה מנהלת לרבעון שני 2023
דו"ח כספי קרן פנסיה לרבעון שני 2023
דו"ח כספי קרן הפנסיה לרבעון ראשון 2023
דו"ח דירקטוריון לרבעון ראשון 2023
דו"ח כספי חברה מנהלת לרבעון ראשון 2023