faq category: עמיתים
מהם תנאי הזכאות למשיכת כספים?
זכאותכם למשיכת כספים תיקבע בהתמלא כל התנאים הבאים: אינכם מקבלים קצבת זקנה מהקרן. לא קיבלתם קצבת נכות מהקרן. נותקו יחסי העבודה ביניכם לבין המעסיק האחרון שביטח אתכם בקרן. אין בקרן רישום על חוב, הלוואה, או עיקולים על שמכם. אין רציפות זכויות בין הקרן...קרא עוד
מי רשאי להגיש בקשה למשיכת כספים מהקרן?
העמית. שאיריו (אם לא קיימת זכאות לקצבת שאירים) או יורשיו של עמית שנפטר. מיופה כוח – במקרים בהם העמית שוהה בחו"ל או אינו כשיר בריאותית להגיש בקשה למשיכת כספים. אפוטרופוס על רכושו של זכאי למשיכת הכספים. שימו לב: שאירי פנסיונר אינם זכאים...קרא עוד
אילו מסמכים עליך להגיש לנו לצורך קבלת פנסיית זקנה?
לטופס הבקשה לקבלת פנסיית זקנה יש לצרף את המסמכים הבאים (בלעדי מסמכים אלו לא נוכל להתחיל את הטיפול בבקשתך): מסמכים אישיים: צילום תעודת זהות כולל הספח. אם תעודת זהות ביומטרית יש לצלם את שני צידי התעודה. צילום תעודת זהות של בן/בת הזוג (במידה ויש)....קרא עוד
האם עלי להפסיק לעבוד עם קבלת הפנסיה?
לא. אם עבודתך תימשך, יהיה עליך להמציא לנו תיאום מס ולהפסיק להפקיד לקרן.קרא עוד
מה הם תנאי הזכאות לפנסיית זקנה?
הגעת לגיל פרישה. סכום הפנסיה שצברת הוא 5% מהשכר הממוצע במשק לפחות, או שצברת זכויות לפנסיה במשך 120 חודשי הפקדות לפחות. לא בוצע החזר כספים בעבר. חשוב לדעת! אם הגשת בקשה לפנסיה, אם קיבלת קצבת נכות מהקרן למשך התקופה הקבועה בתקנון הקרן – לא תהיה...קרא עוד
מהו גיל הפרישה?
גיל הפרישה לפנסיה נקבע בהתאם לתקנון קרן הפנסיה. לנשים גיל 60 ולגברים גיל 65 (ניתן להקדים לגיל 60 בהקדמת פרישה). גיל הפרישה קבוע בתקנון קרן הפנסיה והוא עשוי להשתנות. לפיכך, מועד הפרישה המזכה בפנסיית זקנה מלאה מהקרן ייקבע לפי נוסח התקנון התקף במועד...קרא עוד
איך מחשבים את פנסיית הזקנה?
חישוב הפנסיה תלוי במשך התקופה בה הפקדת כספים לקרן ובשכר המבוטח שלך לאורך שנות החיסכון וכן בשיטת חישוב השכר הקובע. כל שנת הפקדה מזכה אותך ב-2% מהשכר הקובע לפנסיה ("לעמיתי תקופת הביניים 1.6%). שיעור הקצבה המרבי עומד על 70% ("לעמיתי תקופת...קרא עוד
האם אפשר לדחות את הפרישה?
ניתן להמשיך להפקיד דמי גמולים לקרן לאחר גיל הפרישה והזכאות לפנסיה תחל במועד  בו הפסקת להפקיד  את דמי הגמולים. אם בהגיעך לגיל הפרישה עמדת בתנאי הזכאות לפנסיית זקנה וטרם צברת זכות לפנסיה מרבית (70%), דחיית הפרישה והמשך ההפקדות לקרן יאפשרו לך לצבור מדי...קרא עוד
האם אפשר להקדים את הפרישה?
פרישה מוקדמת אפשרית מגיל 60 אם המעסיק שמעביר עבורך הפקדות לקרן נתן הסכמתו לפרישה או אם לא מועברים בגינך דמי גמולים שוטפים לקרן. אם הקדמת את פרישתך, הפנסיה שלך תהיה מופחת בהתאם למקדמי הפחתה הקבועים בתקנון.קרא עוד
מה קורה אם צברתי מעבר לזכאות לפנסיה מרבית?
אם צברת את מלוא זכויות הפנסיה לפני שהגעת לגיל פרישה (במשך 35 שנים שהם 420 חודשי הפקדות לקרן), ולאחר מכן המשכת להפקיד לקרן, יגיע לך "מענק שנים עודפות": סכום חד פעמי בגובה של 8.75% מהשכר הקובע עבור כל חודש עודף. אם צברת 70% מהשכר הקובע...קרא עוד