מי רשאי להגיש בקשה למשיכת כספים מהקרן?

  • העמית.
  • שאיריו (אם לא קיימת זכאות לקצבת שאירים) או יורשיו של עמית שנפטר.
  • מיופה כוח – במקרים בהם העמית שוהה בחו"ל או אינו כשיר בריאותית להגיש בקשה למשיכת כספים.
  • אפוטרופוס על רכושו של זכאי למשיכת הכספים.
שימו לב: שאירי פנסיונר אינם זכאים למשיכת כספים אלא רק לתשלום קצבת שאירים בכפוף לתנאים הקבועים בתקנון.