מה עליי לעשות אם אני שוהה מעל חצי שנה בחו"ל?

אם יצאתם לתקופה ארוכה לחו"ל (מעל 6 חודשים), או שהעתקתם את מגוריכם לחו"ל, עליכם להגיש לנו אחת ל-6 חודשים – אישור חיים – כתנאי להמשך תשלום הפנסיה באופן שוטף.

את אישור החיים, יש לאמת באמצעות אחד מהגורמים המפורטים להלן:

  • אישור קונסול ישראל.
  • אישור נוטריון מוסמך במדינות החתומות על אמנת אפוסטיל.
  • אישור חיים חתום על ידי מקבל הקצבה שהוגש למוסד לביטוח לאומי, מלווה בהצגת הוכחה להמשך תשלום קצבה על ידי המוסד לביטוח לאומי במועד מאוחר ממועד הגשת אישור החיים. אם האישור חתום על ידי נוטריון/קונסול/אפוסטיל ניתן להגיש אותו ללא הצגת הוכחה להמשך תשלום קצבה על ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • אם מקבל הקצבה מאושפז במקום סיעודי נדרש אישור מהנהלת המוסד.
  • במקרה בו מצבו הבריאותי של מקבל הקצבה אינו מאפשר לו לחתום על אישור חיים עליו להמציא אסמכתא רלוונטית.
  • בעת ביקור בישראל יש לאמת חתימה בפני עו"ד או בפני נציג הקרן.

את האישור יש לשלוח לקרן.

חשוב לדעת!

בהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מקבלת קרן פנסיה מרשות האוכלוסין וההגירה מידע על שהותו של כל מקבל קצבה מחוץ לישראל למשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים, לצורך בדיקת זכאותו להמשך קבלת קצבה מקרן הפנסיה.