מה הם תנאי הזכאות למשיכת כספים על ידי יורש?

ערכי הפדיון ישולמו ליורשי מבוטח שנפטר בסכום חד פעמי, בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • המבוטח צבר זכויות בתכנית יסוד בלבד.
  • במועד הפטירה המבוטח לא היה זכאי לקבלת קצבת נכות מקרן הפנסיה או קרן ותיקה אחרת שבהסדר ולא הותיר אחריו שאירים.