האם הפנסיה משתנה?

  • אחת לשנה בגמלת חודש ינואר, הפנסיה מוצמדת למדד, ככל שההצמדה למדד חיובית.
  • בקרן, מנגנון של איזון אקטוארי. ככל שלקרן גירעון אקטוארי, הפנסיה תופחת. ככל שלקרן עודף אקטוארי, העודף ישולם בפנסיה. כל זאת בהתאם לקבוע בתקנון הקרן.