אם ביקשתי לקבל פנסיה, האם ניתן לקבל גם סכום חד פעמי במקביל?

כן. ניתן לקבל סכום חד פעמי בשתי דרכים:

 • היוון.
 • המרה.

הכללים לביצוע "היוון פנסיה" פנסיה הם:

 • בשיעור של עד 25%, לבחירתך.
 • לתקופה של 5 שנים.

הפנסיה שתיוותר לאחר ההיוון תופחת בהתאם להיוון שבחרת.

היוון אפשרי אם התמלאו כל התנאים הבאים:

 • יש לך זכאות לפנסיית זקנה.
 • בקשתך להיוון הגיעה אלינו לא יאוחר מיום הפרישה לפנסיית זקנה.
 • לא קיבלת פנסיית נכות בסמוך למועד פרישתך.
 • סכום פנסיית הזקנה החודשית המופחתת לאחר ההיוון עולה על 50% מהשכר הממוצע במשק.
 • תקופת החברות בקרן לפחות 20 שנה ולא עברת את גיל 70.

אפשרות נוספת לקבלת סכום חד פעמי הינה ביצוע המרה של חלק מכספי הפנסיה.

הכללים לביצוע המרה הם:

 • שיעור ההמרה לבחירתך.
 • ההמרה מבוצעת לפי נוסחת ערכי פדיון.
 • נדרש כי בקשתך להמרה תגיע אלינו לא יאוחר מיום הפרישה לפנסיית זקנה.

הפנסיה שתיוותר לאחר ההמרה תופחת בהתאם לשיעור ההמרה שבחרת.

המרה אפשרית אם התמלאו כל התנאים הבאים:

 • בקשתך להמרה הגיעה אלינו לא יאוחר מיום הפרישה לפנסיית זקנה.
 • לא קיבלת פנסיית נכות במהלך 24 החודשים לפני הפרישה בפועל ולא קיבלת פנסיית נכות במועד הגיעך לגיל פרישה. ככל ששולמה פנסיית נכות במהלך 120 החודשים לפני הפרישה, ינוכה מסכום ההמרה, סכום פנסיית הנכות ששולם בתוספת ריבית כפי הקבוע בתקנון הקרן.