אילו מסמכים עלי להגיש לצורך ביצוע משיכת הכספים מהקרן?

  1. טופס בקשה למשיכת כספים חתום על ידכם.
  2. צילום תעודת זהות כולל הספח, או צילום דרכון בתוקף. אם תעודת הזהות ביומטרית, יש לצלם את שני צידי התעודה. 
    במשיכה מעל 100,000 ₪, נדרש אימות נציג הקרן.
  3. המחאה מקורית מבוטלת או אישור ניהול חשבון מקורי וחתום על ידי הבנק.
  4. אם ברצונכם למשוך כספים לפני שחלפו ארבעה חודשים מהפסקת עבודתכם, יש להמציא לקרן אישור שחרור פיצויים מהמעסיק.
  5. אם אתם עמיתים פעילים בקרן – יש לצרף אישור הפסקת עבודה מהמעסיק האחרון שביטח אתכם בקרן.
  6. ביטול עיקול (אם קיים).
  7. צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה (בעת משיכת כספים ע"י שאירים או יורשים).