אילו מסמכים עליך להגיש לנו למשיכת כספים על ידי יורש?

  1. טופס בקשה למשיכת כספים, חתום על ידי כל אחד מהיורשים. במשיכה מעל 100,000 ₪ יש לחתום בפני נציג הקרן.
  2. המחאה מקורית מבוטלת, או אישור ניהול חשבון מקורי וחתום על ידי הבנק.
  3. צילום תעודת זהות כולל הספח, או צילום דרכון בתוקף לתושב זר. אם תעודת הזהות ביומטרית, יש לצלם את שני צידי התעודה.
  4. אם מועד הפטירה אירע בארבעה חודשים האחרונים בעוד הנפטר/ת פעיל/ה בקרן – יש להמציא לקרן אישור שחרור פיצויים מהמעסיק.
  5. תעודת פטירה.
  6. צוואה וצו קיום צוואה, או צו ירושה.
  7. אישורים רלוונטיים לצרכי מס / הנחיות פקיד שומה.
  8. במקרה של משיכת כספים על ידי אפוטרופוס: מינוי צו אפוטרופוס בתוקף, הצו יכול להיות כללי או לרכוש.