הצטרפות גילעד לכרית הביטחון וההשפעה על הפנסיה שלך


י"ד טבת תשפ"א 27.1.2021

לעמיתי ולגמלאי קרן הפנסיה גילעד שלום וברכה,

בימים אלו משלמת גילעד לגמלאי הקרן את גמלת חודש ינואר 2021. בשל גרעון אקטוארי אליו נקלעה הקרן הנובע מהירידה המתמשכת בשערי הריבית ומשבר הקורונה, נאלצת גילעד להפחית את הגמלה בשיעור 5.16%.

בעשור האחרון, על אף תנודות חריפות בשוק ניירות הערך וההשקעות, שהחלו עם משבר הסאב פריים בארה"ב בשנת 2008, מצליחה גילעד להוביל בתשואות ההשקעה שלה ביחס לקרנות פנסיה ותיקות אחרות וזאת תודות לאסטרטגית השקעות המותאמת להשגת תשואות גבוהות באופן יחסי תוך סיכון נמוך, והחל משנת 2011 אנו משלמים לגמלאי הקרן תשואה עודפת בגובה 4% מדי חודש שהינה כמובן מעבר לזכויות המוקנות בתקנון.

על אף שתשואות הקרן היו טובות מאוד לאורך השנים, בשל הירידה הדרמטית בריביות בשנים האחרונות והמשבר הכלכלי בשל מגפת הקורונה, נוצר בשנה האחרונה גרעון אקטוארי במאזן של הקרן.

על מנת למנוע מעמיתי וגמלאי הקרן זעזועים בעתיד כתוצאה ממשבר הריביות וממשבר הקורונה, החליטו הדירקטוריון והאסיפה הכללית של גילעד להצטרף למנגנון "כרית הביטחון" של משרד האוצר.

על מנת לעמוד בתנאי הזכאות ל"כרית הביטחון" נדרשת הקרן על פי הדין ובהתאם לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לנכות שיעור של 5.16% מכל תשלום שתשלם לפי תקנות הפנסיה שלה (לרבות פנסיית זקנה, נכות, שאירים וכן משיכות חד-פעמיות).

ניכוי זה הינו בתוקף לכלל גמלאי הקרן, החל מגמלת חודש 1/2021.

מהלכים אלו בוצעו כאמור בהתאם להחלטות הדירקטוריון והאסיפה הכללית של גילעד. הדירקטוריון והנהלת החברה יעשו ככל הנדרש על מנת להניב את התשואות המיטביות, גם בתקופה מאתגרת מבחינה כלכלית ובריאותית, וייתכן שבעתיד, ככל שהריביות ישובו לעלות, הקרן תצבור עודף אקטוארי ותוכל להעניק שוב תשלומים עודפים לקהל הגמלאים שלנו (כפי שעשתה במשך כעשור).

לנוחותכם, תוכלו לצפות בסרטון הסבר על הסיבות לגרעון האקטוארי וכן במסמך הסבר מפורט.

בברכה,
יואב ערמוני
מנכ"ל