הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

י"א חשון תשפ"א  29.10.2020


ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של חברי/בעלי המניות בחברה, שתתקיים אי"ה ביום ראשון, כ"א חשון תשפ"א, 8.11.2020 בשעה 12:00 (מועד א').

על סדר היום:

  1. אישור שינויים בתקנות קרן הפנסיה.

אם במועד הנ"ל לא יהיו משתתפים במספר הנדרש לפי תקנון החברה, תידחה האסיפה ותתקיים אי"ה ביום ראשון, כ"ח חשון תשפ"א, 15.11.2020 בשעה 12:00 (מועד ב'). אם באסיפה לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה בחצי שעה ותתקיים בשעה 12:30 (מועד סופי) ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

האסיפה תתקיים באמצעות שיחת ועידה טלפונית. חברים/בעלי מניות המבקשים להשתתף באסיפה, יעבירו לחברה לכתובת דוא"ל: liorm@gilad-pension.co.il, העתק מתעודת הזהות של החבר/בעל המניות (לצורך זיהוי חברותם בחברה) וטלפון ליצירת קשר, וזאת לא יאוחר מעד שעתיים טרם המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

במקרה של מיופה כח – יש להעביר גם את יפוי הכח והעתק מתעודת הזהות של מיופה הכח. החברה תעביר למי שפעל כאמור וזכאי להשתתף באסיפה, את מספר הטלפון והסיסמה הנדרשים להשתתפות באסיפה.

במידה והאסיפה לא תכונס במועד א', המסמכים שנשלחו עבור מועד א' יהיו בתוקף גם עבור מועד ב'.

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות שעל סדר היום, ובכל המסמכים הרלוונטיים, לאחר תיאום מראש עם מזכיר החברה (טלפון לתיאום: 03-5765889).


בפקודת הדירקטוריון
עו"ד ליאור מימון – מזכיר החברה